SAMFERDSEL

Slurver fortsatt

Statens jernbanetilsyn slakter Jernbaneverkets forslag til sertifisering av nye signalsystem. Ledelsen i Jernbaneverket kritiseres for manglende sikkerhetsføringer og for mangelfull sikkerhetsledelse.

Tilsynet fremmer kritikken etter at Jernbaneverket sent i fjor la frem forslag til sikrere signalsystem, ikke minst med Åstaulykken i bakhodet. Tilsynets rapport slår fast at Jernbaneverket ikke i tilstrekkelig grad har utarbeidet prosedyrer for sikkerhetsarbeidet.

Ikke enhetlig

– Medarbeiderne har gjennom sin dyktighet og innsats i stor grad evnet å kompensere for manglende retningslinjer, men mangelen har medført at det ikke sikres at arbeidet utføres enhetlig, og kan dessuten føre til at effektivt innsyn i prosessen hindres, skriver Tilsynet i sin rapport.

Tilsynet krever at vesentlige tiltak gjennomføres før Jernbaneverkets sertifiseringsprosess kan brukes som underlag for en godkjenning av nye signalsystem.

11 avvik fra loven

Rapporten påtaler 11 avvik fra jernbaneloven, og flere av dem er tildels grove: Internkontrollsystemet for sertifisering (prosess Ebilock) er lite helhetlig og heller ikke i samsvar med faktisk organisering og vanlig praksis. Jernbanelovens paragraf 2 pkt. 7 spesifiserer at en virksomhet som skal drive jernbane, plikter å ha internkontrollsystem. Loven forutsetter at systemet er dokumentert og at dokumentasjonen oppdatert. Videre krever nordisk prosedyre at sertifisering skal organiseres som prosjekt, ikke for eksempel gjennom en samling enkeltmøter.

Jernbaneverket har frist til 22. januar med å oversende en detaljert tiltaksplan til Statens jernbanetilsyn.

Les mer om: