Siste oppdrag på Bu-Brimnes

Siste oppdrag på Bu-Brimnes
Vegvesenet vil ha pris på oppgradering av riksveg 13 mellom Bugjelet og Bu. Anbudsfristen går ut på skuddårsdagen. Ill.: Statens vegvesen

Strekningen som står for tur går mellom Bugjelet og Bu like sør for Hardangerbrua. Her er terrenget mye flatere enn det man vanligvis finner på disse kanter av landet. Den nye vegen skal følge dagens veg, som er bred nok til at det er plass til midtlinje. Likevel vil entreprenørarbeidet for den knapt to kilometer lange strekningen komme på mellom 45 og 60 millioner kroner, i følge Vegvesenets overslag.

Årsaken til det høye overslaget er dårlig grunn. Vegen går over et myrområde hvor man må skifte ut masser helt ned til 10-12 meters dyp. Til sammen 15 000 kbm ubrukelige masser skal graves opp.

Oppdraget omfatter også anlegg av parallell gang/sykkelveg på hele strekningen, bygging av en 170 meter lang og 2,5 meter høy støyvoll, og støp av tre kulverter for jordbruksformål.

Strekningen Bu-Brimnes er en del av rv 13 i dag, men når Hardangerbrua åpnes sommeren neste år, blir den overført til rv 7. Trafikken på rv 7 er ikke mye høyere enn på rv 13, men Vegvesenet vil gjerne at vegen skal få en akseptabel standard i forbindelse med omklassifiseringen.

Ikke hele strekningen som er ute på anbud nå blir ferdig til bruåpningen. Ca. en kilometer skal være ferdig utbedret til 29. april neste år. Fristen for ferdigstillelse av resten av vegen går ut fem måneder senere.

Les mer om: