KRAFT

Sier nei til kraftverk

Hensynet til naturen avgjorde.
Hensynet til naturen avgjorde. Bilde: colourbox.com

NVE meiner at avbøtande tiltak ikkje vil redusere skadane og ulempene for allmenne og private interesser i tilstrekkeleg grad.

Hensyn

Skadane og ulempene påverkar særleg fosselandskapet i Kandalsdalføret der Tverrelva står sentralt i opplevinga av dalen. Inngrep i fjellet vil redusere inngrepsfrie naturområde av typen villmarksprega og blir liggande nær inn til det føreslegne Naustdal/Gjengedal landskapsvernområde.

Inngrepa i fjellområdet knytt til inntak og anleggsdrift vil gje varige spor inntil det foreslegne landskapsvernområdet.

NVE har lagt vesentleg vekt på elva sin verdi i landskapsbiletet i den delen av dalføret som er lite påverka av menneskeleg inngrep. Aktiv beitebruk medfører lite skogsvegetasjon i dalen og elvestrengar med stor vassføring er synleg over større avstandar i dalføret og frå omkringliggande fjellområde.

Tverrelva kraftverk ville utnytte eit fall på 430 meter og gje om lag 12 GWh pr. år.

Les mer om: