BYGG

SFT til storaksjon mot byggenæringen

Ikke helt etter boka, kanskje?
Ikke helt etter boka, kanskje?

Substitusjonsplikten

Substitusjonsplikten er nedfelt i Produktkontrolloven, paragraf 3 a, og lyder som følger:

Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Denne paragrafen trådte i kraft 1. januar 2000.

I paragraf 1 heter det at:

Denne lov har til formål å:

a) forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder sørge for at forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre,

b) forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende,

c) forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.

Hele produktkontrolloven kan du lese på lovdata.no

Reaksjonsformer

SFT har tre reaksjonsformer å ta i bruk der de finner bedrifter som ikke har orden i sine miljømessige sysaker.

Den første er et pålegg om å rette opp avviket. Dette pålegget blir gitt med en tidsfrist.

Hvis avvikene er ekstra store, kan SFT ilegge tvangsmulkter. Disse skal betales hvis bedriften(e) ikke retter avviket etter en gitt tidsfrist.

Den siste, og mest alvorlige reaksjonsformen er politianmeldelse hvis bruddet på regelverket er tilstrekkelig alvorlig, eller hvis påbud ikke blir fulgt.

Dette er produktene og stoffene SFT vil lete etter

I høstens storkontroll har SFT plukket ut fem produkter som de viktigste å kontrollere. Disse kan inneholde åtte forskjellige stoffer, hvorav fire er forbudt å bruke overhodet.

Produktene er:

Impregnert trevirke, som kan inneholde de forbudte stoffene krom og arsen.

Maling, som kan inneholde nonylfenoler

Fugeskum, som kan inneholde mellomkjedede klorparafiner

Isolasjonsmaterialer, som kan inneholde mellomkjedede klorparafiner og bromerte flammehemmere

PVC, som kan innehold både bly og kadmium. Kadmium er forbudt brukt.

Her er kjemikaliene SFT retter søkelyset mot:

Arsen

Bly

Bromerte flammehemmere

Kadmium

Mellomkjedede klorparafiner

Nonylfenoler

Av disse stoffene er det kun mellomkjedede klorparafiner som fortsatt er tillatt i alle produkter. Det arbeides internasjonal med å lage et forbud. De øvrige er tillatt i enkelte produkter, forbudt i andre og anbefalt ikke brukt overholdet.

Det eksisterer en liste med til sammen 28 forskjellige stoffer, den såkalte prioriteringslisten. Flere av disse stoffene er eller kan være i bruk i byggevarer, men SFT har valgt å konsentrere innsatsen rundt de åtte stoffene nevnt over. Hele prioriteringslisten kan du lese her:

Mer enn 100 byggeplasser skal sjekkes i år, og flere arkitekter, rådgivere og entreprenører vil også få besøk. Aksjonen starter i september og skal fortsette i flere år.

Statens forurensningstilsyn (SFT) samarbeider med Fylkesmannen, som skal stå for de fleste kontrollene på byggeplass. Besøkene hos arkitekter, rådgivere og entreprenører vil SFT selv ta seg av.

– Vi regner med å gjennomføre minst 100, kanskje opp mot 200 besøk på byggeplasser, forteller sjefingeniør Per Antonsen hos SFT. Antonsen er prosjektleder for storkontrollen.Uanmeldt

På byggeplassene blir det to typer tilsyn, de uanmeldte og de med svært kort varsel. Der skal Fylkesmannen kontrollere om det er tilfredsstillende internkontroll, kjemikaliebruk, avfallshåndtering og farlig bruk, samt substitusjon. Hos arkitektene, rådgiverne og entreprenørene skal SFT selv gjennomføre kontrollene, der er det snakk om varslet revisjon.

– Vi vil snakke med samtlige aktører som er involvert hos en stor byggherre, sier Antonsen.

Utvalget er ennå ikke bestemt. Antonsen forteller at det skal gjøres tilfeldig, og at utgangspunktet er store byggherrer og eiendomsbesittere. Statsbygg peker seg da ut som et selvfølgelig valg.

– Statsbygg har krav om miljøoversikt i sine kontrakter, men vi vet ikke i hvilken grad disse kravene blir fulgt opp, sier Antonsen.

Kontrollen er varslet, selv om besøk på den enkelte byggeplass kan være uanmeldt. Hvorfor varsle?

– Ved å varsle aksjonen på forhånd og si i fra at vi kommer, vil vi få mange til å tenke seg om, svarer Antonsen.Ukjent plikt

Internkontroll, avfallsbehandling og forurenset grunn er kjente begreper de fleste kan forholde seg til. Verre er det med substitusjon, som er påbudt ved lov. (Se faktaboks). SFT frykter at for mange bedrifter ikke er klar over den plikten de har til å finne produkter med mindre innhold av farlige stoffer, selv om produktet de bruker faktisk er tillatt brukt.

– Det står ikke bra til, det er variabelt, bekrefter sjefingeniør Inger Grethe England i SFT. England jobber med produktrettet miljøvern med hovedfokus på miljøgifter brukt i byggenæringen.

– Det er mulig å bruke langt mindre miljøbelastende stoffer enn i dag. En del lovlige produkter kan gi farlig avfall, og det er variabelt hvilken oversikt bedriftene har.Forventningene

Verken Antonsen eller England våger å gjette hva de vil finne under høstens kontroller.

– Vi forventer at firmaene har en oversikt over hva de bruker, det er første skritt for å få til en substitusjon. Vi forventer også at de har en oversikt over hva som er farligst av det de bruker, både under bygging og på lengre sikt, sier Anonsen.

Noe grums har de allerede i sikte. – Vi har fått antydninger fra norske aktører i byggenæringen om at det ikke bare er arbeidskraft som kjøpes fra utenlandskde bygningsarbeidere, men også materialer. Da kan det godt tenkes at norske krav ikke er oppfylt, dette gjelder blant annet trykkimpregnert trevirke. Vi tror det er større sannsynlighet for å finne farlige stoffer i materialer som kommer fra nye EU-land og land utenfor EU. Det er importørene som har ansvaret for at produktene de innfører er lovlige, sier Antonsen.Teori og virkelighet

– Byggenæriongen er komplisert fordi det er så mange aktører. Selv om de store bedriftene har et apparat og systemer på plass i administrasjonen, kan det være en lang vei ned til prosjektet. Kortsiktige gevinster styrer veldig mye i byggeprosessen, og dette kan gå på bekostning av helse og mijø, sier England.

– Oljebransjen har jobbet med dette i lang tid, og de er kommet langt. Men byggenæringen har ikke behov for utslippstillatelser, så der ligger nok noe av årsaken til at den ligger etter, sier Antonsen.Kjent i BNL

I Byggenæringens Landsforening (BNL) er kontrollaksjonen kjent. – Vi har jobbet sammen med SFT om problemstillingene knyttet til substitusjon, sier Rannveig Landet, direktør for miljø og energi i BNL. – Substitusjon er komplisert, det har vært lite informasjon fra myndighetene.

– Hva tror du SFT vil finne?

– De vil sikkert finne litt av hvert, de fleste vet ikke hva det er. Vi har en veiledning rett rundt hjørnet, men den er fortsatt ikke helt klar. Det er mitt inntrykk at dette også skjer for å bidra til å spre informasjon.Utydelige produsenter

Alternativene finnes, mener de to SFT-ingeniørene. – Men mange produsenter er ikke tydelige nok om hva produktene inneholder. Det går fint an å produsere PVC uten å bruke bly, og vi ser at norskprodusert PVC inneholder langt mindre av de priroriterte kjemikaliene enn PVC fra andre land, forteller England.

– Det som vanskeliggjør dette er at det er ingen i byggenæringen som bruker kjemikaliene, de bruker produktene der kjemikaliene er brukt, sier Antonsen.Kontrollørenes kompetanse

Antonsen frykter ikke at sviktende kompetanse hos kontrollørene skal by på problemer, selv om det er kompliserte kjemiske forbindelser det her er snakk om.

SFT utarbeider i disse dager standardiserte skjekklister som skal hjelpe kontrollørene til å stille de riktige spørsmålene.

– I henhold til internkontrollforskriften skal all dokumentasjon finnes skriftlig. Selvfølgelig kan vi bli lurt, men du skal være nokså smart for å klare det, sier Antonsen.Politianmeldelse henlagt

En kontroll av trykkimpregnert trevirke i 2003 viste at hver sjette forhandler hadde ulovlige produkter på lager. Denne kontrollen førte til en poltianmeldelse, som ble henlagt. – Vi tor det skyldes at regelverket den gang var nytt og ukjent, og håper politiet vil reagere annerledes nå, sier Antonsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.