SAMFERDSEL

Satser på forskning

Støtteordningen til verftsindustrien ble fra årsskiftet avviklet i Norge i likhet med i EU og Europa. I stedet er det i EU kommet ulike andre typer støtteformer til forskning og utvikling (FoU), omstrukturering, innovasjon, miljøtiltak og distriktsstøtte.

Norsk verftsindustri må omstruktureres for å styrke sin konkurransekraft hvis de skal henge med i svingene. Næringen vil satse på FoU i langt større grad enn tidligere, og de ønsker at myndighetene bidrar til dette.

Seaway 2010

Egil Holland, bransjesjef i TBL Skip, opplyser at Norges forskningsråd og Norges Rederiforbud står sentralt i et nytt, maritimt prosjekt sammen med et bredt TBL-miljø. Prosjektet startet høsten 2000 og har betegnelsen Seaway 2010. Etter hvert kan det ende opp som et stort prosjekt, med varighet utover mot 2010. Ennå er det er det imidlertid for tidlig å si noe presist om omfang, ramme og mulig størrelse på dette. Styringsgruppen for prosjektet har engasjert Per Olaf Brett i Det Norske Veritas som prosjektleder for Seaway 2010.

Ambisjonen er å få frem løsninger til gavn for den produktrettede maritime industrien i Norge. Her skal grupper av bedrifter fra ulike sektorer gjennom utvikling og nye samarbeidsformer finne nye rasjonelle produksjonsløsninger som øker bransjens konkurransekraft. – Det vil være tale om et felles løft, der bedriftene i bransjene og myndighetene tar sine respektive deler av innsatsen, både i form av innsats og midler, sier Holland.

Åpenhet

TBL Skip har gjennom mange år hatt en god og konstruktiv dialog med myndighetsapparatet. Denne dialogen er preget av gjensidig åpenhet og kontinuerlige drøftinger om utviklingstrekk og rammevilkår.

I denne sammenheng er det etablert god forståelse for at norske verft skal ha mest mulig sammenlignbare arbeidsvilkår med de land vi konkurrerer med . – Det er ingen ting som tyder på at myndighetenes holdninger er endret på dette punkt, sier Egil Holland i TBL Skip.

Les mer om: