Riksrevisjonen vil ha mer elektronisk samhandling

Justisdepartementet har fortsatt ikke god nok styring, slår Riksrevisjonen fast.

Riksrevisjonen vil ha mer elektronisk samhandling
Riksrevisor Jørgen Kosmo mener politiet, domstolene og kriminalomsorgen har mye å gå på når det gjelder elektronisk samhandling. Bilde: Ståle Andersen

Riksrevisjonen har tidligere påpekt at politiet har hatt omfattende utfordringer med sine IKT-systemer, og at mangelfull overordnet styring har svekket samhandlingen i straffesakskjeden.

I en ny rapport som torsdag ble oversendt Stortinget, påker Riksrevisjonen at det ikke er gjort mye konkret for å nå målet om elektronisk samhandling.

– Det er en utilfredsstillende situasjon for både politiet, domstolene og kriminalomsorgen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Samme info

De tre delsektorene bruker mye av den samme informasjonen, og Riksrevisjonen mener at bedre informasjonsflyt og bedre samhandling på tvers av sektorene vil bidra til mer effektiv saksbehandling.

– Det er for eksempel lite tilfredsstillende at straffeloven av 2005 og politiregisterloven av 2011 ikke har trådt i kraft fordi det først må gjennomføres omfattende tilpassing av politiets saksbehandlingssystem, sier Kosmo

Spare tid

En undersøkelse av hvor lang tid politiet bruker på å registrere anmeldelser og henleggelser, viser at bedre IKT-systemer kan redusere tidsbruken tilsvarende 13-16 årsverk.

Nye IKT-systemer forventes å gi en betydelig ressursbesparing i straffesaksprosessen.

Riksrevisjonen viser til at en tidsbesparelse på tre til fem minutter i 50 arbeidsprosesser i 150.000 saker kan tilsvare mellom 280 og 460 årsverk.

Les mer om: