Reguleringsplan for Rogfast utlyst

Reguleringsplan for Rogfast utlyst
Så stille som på dette bildet vil det bli ved fergeleiet i Mortavika hvis Rogfast blir realisert. Vanligvis er aktiviteten høy, i gjennomsnitt kjørte 3 478 kjøretøyer over fergelemmen hver dag i 2009. Bilde: Anders Haakonsen

Hovedhensikten med prosjektet er å erstatte fergesambandet Mortavika-Arsvågen på E 39. Dette er Norges nest mest trafikkerte samband målt i antall biler. Bare sambandet Horten-Moss har større trafikk.

Billig blir det ikke. Tunnelen får to løp. Nøyaktig lengde på løpene er ikke fastsatt, men de blir trolig ca. 25 km lange. I så fall blir dette verdens lengste vegtunnel. Helt sikkert er det at det blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel, hvis den blir realisert. Prosjeket omfatter også dagsoner i kommunene Randaberg og Bokn, foruten på Kvitsøy hvor en tunnelarm skal komme opp. I følge det siste overslaget vil regningen for prosjektet komme på rundt seks milliarder kroner.

Planene som entreprenørene skal gi pris på nå, omfatter tunnelløp, dagsoner, ventilasjonstårn og massedeponier. Entreprisen inneholder også to opsjoner. Den ene gjelder utarbeidelse av 3D-modell av tunnelen, den andre gjelder reguleringsplan og teknisk plan for en del av ny E 39 gjennom Randaberg kommune.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig innen 1. mai neste år. Oppdraget omfatter også oppfølging etter at kommunene har behandlet reguleringsplanene.

Vegvesenets framdriftsplan forutsetter at Stortinget tar stilling til Rogfast høsten 2013. Reguleringsplaner og tekniske planer er bare en del av et omfattende materiale som må være på plass til da. Grunnundersøkelser i traséen er i gang og vil trolig bli avsluttet i løpet av vinteren. Over sommeren blir det igangsatt en reisevaneundersøkelse for å oversikt over trafikkgrunnlaget. Det skal også lages et mer nøyaktig kostnadsoverslag enn det som er tilgjengelig nå, men det kan ikke skje før reguleringsplanen er vedtatt.

Les mer om: