Regjeringen vil ha fossilfrie byggeplasser over hele landet innen 2025

Bensin, diesel, fyringsolje og gass skal ut.

Regjeringen vil ha fossilfrie byggeplasser over hele landet innen 2025
Miljøvernminister Ola Elvestuen vil samarbeide med byggenæringen for å bli kvitt fossil bensin- diesel og gass i bygg- og anleggsektoren. Foto: Erik Martiniussen
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Grønn Byggallianse har ønsket det lenge, og Oslo kommune har allerede innført påbud. Nå kommer regjeringen og klima- og energiminister Ola Elvestuen etter med landsdekkende mål: Innen år 2025 skal alle landets byggeplasser drives uten fossil energi.

– Dette er et av flere nye klimamålene som kom i Granvollenerklæringen, sier Ola Elvestuen til TU.no. Granvollenerklæringen er den nye regjeringserklæringen mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF.

– Vi ser at mange aktører i byggebransjen har gått foran, da er det vår oppgave å følge opp på landsplan, sier han.

– Bransjen ønsker fossilfritt

TU omtalte forrige uke det nye forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming på norske byggeplasser. Forbudet gjelder bruk av fossil bensin og diesel til tørking og oppvarming på byggeplass. Forbudet skal gjelde fra 2022.

Miljøvernminister Ola Elvestuen (t.v) og Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom, vil samarbeide for å få fossilfrie byggeplasser innen 2025.  Foto: Erik Martiniussen

Nå utfylles forbudet med et mål om å få byggeplassene helt fossilfrie innen 2025. Det betyr at det fra 2025 heller ikke kan brukes gass til oppvarming, og at anleggsmaskiner, lastebiler og kraner enten må bli elektrifisert eller bruke 100 prosent biodrivstoff. Flere entreprenører og eiendomsutviklere er allerede i gang.

– Det er bransjen selv som har drevet utviklingen mot fossilfri byggeplass fremover. Derfor er vi veldig positive til dette nye målet fra regjeringen, sier Carl Henrik Borchsenius som er fagsjef i bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom. Han mener byggherrene er viktige for å få gjennomført målet.

Vi er veldig positive til dette nye målet fra regjeringen.

Carl Henrik Borchsenius, fagsjef i Norsk Eiendom.

– Om ikke byggherrene krever fossilfri byggeplass, kan entreprenørene fortsette å gjøre som før. Derfor er det viktig at bestillerne tar et aktivt ansvar, sier han.

23. januar var miljøvernminister Ola Elvestuen på befaring på en av de fossilfrie byggeplassene i Oslo. Her fikk han blant annet høre at Aspelin Ramm vil bruke en kombinasjon av fjernvarme og elektrisitet til å varme opp byggeplassen. Av andre miljøtiltak som ble trukket fram, var rensing av slam og forurenset vann fra byggeplassen.

– Her går utviklingen veldig fort, sa Elvestuen. Han forteller at regjeringen også har forbudt bruk av fossil oppvarming i anleggsbrakker.

– Vi starter nå med palmeoljefritt, og sertifisert biodrivstoff på alle byggeplassene. Men etterhvert vil elektrisitet kunne overta også på anleggsmaskiner, og vi kan få byggeplasser helt uten utslipp, sier han. Han tror de som produserer anleggsmaskinene vil begynne å tilby flere batteridrevne maskiner, når dette blir mer etterspurt.

– Store kranbiler er utfordrende

Årlig slippes det ut 420 000 tonn med klimagassen CO2 fra norske byggeplasser. Det tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo. Fem prosent av bransjens utslipp kommer fra oppvarming og uttørking av bygg, mens resten kommer fra transport og drift av maskiner. Det er disse utslippene regjeringen vil til livs.

Miljøstiftelsen ZERO mener målet om fossilfrie byggeplasser kunne vært nådd før 2025, men Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom, er glad bransjen får noen år på å tilpasse seg. 

– Selv om vi er svært positive til målet, trenger næringen litt tid på å tilpasse seg en ny virkelighet. Når det er sagt, mener vi det fins gode løsninger allerede, eksempelvis fjernvarme. Det er vanlig å tenke at man skal legge inn fjernvarme når bygget er ferdig, men det er ikke noe i veien for at man legger til rette for fjernvarme allerede ved byggestart, sier han til TU.

Aspelin Ramm Eiendom AS er en av dem som allerede stiller krav til sine leverandører.

Dette er fossilfri byggeplass

  •  Med fossilfri byggeplass menes en bygg- og anleggsplass som ikke bruker fossile brensler, som bensin, diesel og gass.
  • Oppvarming og tørking må skje ved hjelp av elektrisitet, fjernvarme, eller biodrivstoff.
  • Det må brukes batteridrevne anleggsmaskiner, eller anleggsmaskiner som går på 100 prosent biodrivstoff.
  • På helt utslippsfrie bygg- og anleggsplasser kan man heller ikke bruke biodrivstoff. Her kan det kun brukes elektrisitet til oppvarming og maskiner.

– Vi har to fossilfrie byggeplasser her i Oslo, sier Isak Oksvold som er direktør for miljø og samfunnsansvar i Aspelin Ramm. Selskapet har 600 000 kvadratmeter eiendom under forvalting.

– Anleggsmaskinene går på fossilfrie biodrivstoff og bygg-oppvarmingen er basert på utslippsfrie energikilder. Fossilfrie byggeplasser er et krav som hele Grønn Byggallianse og store deler av bransjen har stilt seg bak, sier han.

– Er 2025 et utfordrende mål?

 Isak Oksvold er miljøsjef i Aspelin Ramm. Foto: Aspelin Ramm

– Det er ikke problemfritt. Selv om vi har dette som krav mot våre entreprenører, så ser vi at det er maskiner og utstyr på byggeplass som gjør det vanskelig å komme helt i mål. Store mobile kranbiler har eksempelvis ikke motorgarantier som gjelder for 100 prosent biodrivstoff, forklarer han.

– Hvordan opplever du at resten av byggebransjen forholder seg til ønsket om å bli fossilfrie?

– Store deler av bransjen ser på dette som positive og fornuftige mål. Slik vi har opplevd diskusjonen i både Grønn Byggallianse og i resten av næringen, er oppfatningen at kravet er fornuftig og ikke alt for dyrt å gjennomføre, sier Oksvold.

– Men det er et et fordyrende element her, og det er alltid enkelte aktører som ikke ser seg tjent med å omstille seg. Derfor er det positivt at myndighetene kommer med et konkret mål. Det er vi i Asplin Ramm også tjent med, slik at det blir rettferdig konkurranse på like premiss, sier han.

Elektriske gravemaskiner er på vei inn i markedet: Men de som kjøper dem, ser ikke noe konkurransefortrinn

Vil gassen til livs

Miljøstiftelsen Zero har lenge jobbet for at anleggsplassene skal bli utslippsfrie. De er glade for at regjeringen nå vil gjøre fossilfrie byggeplasser til et nasjonalt mål. Men i likhet med Bellona, advarer de mot at mange aktører kan komme til å velge gass til oppvarming, når mineralolje blir forbudt til oppvarming og tørking i 2022. Elvestuen svarer at intensjonen er å kvitte seg med alt fossilt brensel, også gass.

– Målet er å være helt fossilfri i 2025, sier han.

I TU i forrige uke, advarte likevel prosjektleder Erlend Nicolaisen i Betonmast Romerike mot et totalforbud som også gjaldt gass. Men teknologiansvarlig Marius Gjerset i Zero, mener han ikke har noe å frykte:

– Det er flere ulike løsninger du kan bytte til. Du kan bytte til 100 prosent flytende biodiesel. Det er vel antakelig det enkleste, eller man kan bruke fjernvarme der det er tilgjengelig, Fjernvarmebransjen kan levere løsninger, men det krever litt planlegging. Der det ikke er fjernvarme, kan man bruke elektriske vifteovner. Det er mulig. Så fins det også elektriske tørkere som går på lav temperatur som bruker mindre strøm. Det er også et godt alternativ, sier han.

Fra Norsk Eiendoms side er det nå ønske om at regjeringen også følger opp med en mer offensiv klimapolitikk rettet mot etablerte eiendommer.

– Vi ønsker å utfordre regjeringen til å gjøre mer. De må se på hele livsløpet til bygget. Blant annet ønsker vi at det åpnes opp for at kommuner kan ha lavere eiendomsskatt på miljøvennlige bygg, sier Carl Henrik Borchsenius. Han ønsker også et støtteprogram fra Enova som retter seg ut over forbildeprosjektene.

– Vi tenker at dette kan bli vår nye elbil-satsing. Vi har lenge hatt engasjerte aktører som har gått foran som spydspisser. Men det er først med økonomiske incentiver, vi virkelig får med bredden, og får fortgang på satsingen, sier han.

Norsk Eiendom har utviklet et veikart med råd til norske eiere og forvaltere av bygg, for hvordan de kan bidra til en bærekraftig bransje. Her foreslår de nettopp av man skal etterspørre fossilfri bygeplass.

Utslippsfrie byggeplasser: Disse utfordringene må løse først