Rådyr løsning på omstridt gangbru

Rådyr løsning på omstridt gangbru
Tegningen viser gangbrua over Skansenløpet i Trondheim. Statens vegvesen, kommunen, Jernbaneverket og Riksantikvaren er enige om utformingen. Problemet nå er at brua blir i dyreste laget. (Tegning: Statens vegvesen)


-Entreprenørkostnaden alene ligger på rundt 65 millioner kroner, sier byggeleder Camilla Svendgård til Våre Veger.

Statens vegvesens prosjektleder for Nordre avlastningsveg, Hjalmar Aronsen, var ganske fortvilet da Riksantikvaren for et par år siden stanset byggingen av gangvegen over Skansenløpet. Fortsatt er det ingen mulighet for gående og syklende å bevege seg fra vest til øst langs sjøsiden i Trondheim. Da må det tas lange og trafikkfarlige omveger.Ble avvist

Trondheim kommune ønsket seg smale, påhengte gangbaner på den eksisterende jernbanebrua. Det kunne verken Riksantikvaren eller Jernbaneverket godta. Tiltaket ville ikke være forenelig med at Skansen jernbanebru er vernet som teknisk kulturminne. Den svært spesielle jernbanebrua er utviklet av Joseph Baermann Strauss, som også er mannen bak Golden Gate i San Fransisco.

Egentlig har det nå gått fire-fem år uten at det har vært mulig å finne en omforent løsning. Aronsen er derfor fornøyd med at det foreligger et forslag som alle parter kan enes om. Spørsmålet er bare om gangbrua lar seg finansiere.

-Årsaken til at brua er blitt så dyr, er at den er bygd som svingbru. Både jernbanebrua og gangbrua må åpnes nokså ofte slik at båttrafikken kan passere, sier Camilla Svendgård.Svingbru

Gangbrua er konstruert slik at den kan svinges ut mot fjorden.

-For å komme fram til en omforent løsning måtte vi rett og slett sette oss ned ved samme bord og gjennomføre en slags workshop. Både kommunen, Riksantikvaren, Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre som har interesser i bruløsningen var med på denne workshopen - og vi klarte å bli enige om en akseptabel løsning, sier Svendgård.

Akkurat nå pågår det en prosess for å få kostnadene ned. I utgangspunktet skal brua finansieres med statlige midler som en ren gang- og sykkelvegbru. Vegdirektoratet har planen til vurdering, og det er ventet en avklaring derfra i løpet av januar.

Les mer om: