ENERGI

Puslete strømnett stopper småkraft

Statnett kutter nettleien.
Statnett kutter nettleien.Bilde: Trond Isaksen/Statnett
Ole K. Helgesen
9. juni 2006 - 13:06

Dette er problemet

- NVE lager retningslinjene for hvilke inntekter nettselskapene kan ta inn fra de som bruker deres nett – produsentene og forbrukerne av kraft.

- Disse inntektene kommer i hovedsak gjennom tariffer for å mate inn strøm på nettet (produksjon) eller å ta ut strøm fra nettet (forbruk).

- Dersom for eksempel ny produksjon krever nye kraftlinjer, er det i retningslinjene åpning for at kraftutbyggeren må dekke kostnaden ved de nye linjene gjennom anleggsbidrag.

- Det er det siste som skaper problemer for småkraftverk i områder med dårlig nett.

Mange steder i landet er kapasiteten i linjenettet for liten til å ta inn ny produksjon.

Dermed slipper ikke småkraftverkene til hvis ikke kapasiteten utvides. Utbyggerne må selv betale store deler av regningen.

– Mye av potensialet for små kraftverk ligger i grisgrendte strøk hvor linjene ikke er dimensjonert for innmating av kraft. Hvis kapasiteten skal økes, må småkraftutbyggerne betale urimelig store anleggsbidrag, sier Svein Peder Sund, daglig leder i Småkraftforeningen.Insentiver til nettselskapene

Sund mener at nettselskapene har for få insitamenter for å utvide kapasiteten i nettet.

– Det er et stort kraftunderskudd i Norge. Satt på spissen, burde derfor myndighetene betale småkrafteiere for å koble seg på nettet. Nettselskapene må i alle fall få insentiver for å utvide kapasiteten.

Rådgiver i energirådgivingsselskapet ECgroup, Svein Sandbakken, mener det er vanskelig å lage et insentivbasert reguleringssystem som gir optimale vilkår for småkraftutbyggerne.

– Systemet er fornuftig, selv om det nok fører med seg noen uheldige konsekvenser. Hvis nettselskapene skulle fått insentiver for å bygge ut nett som ikke var bedriftsøkonomisk lønnsomme, ville det trolig ført til at netteier også hadde gjort ufornuftige investeringer i nettet.Nytt reguleringssystem

Vassdrags- og energidirektoratet (NVE) arbeider for tiden med et nytt reguleringssystem for nettselskapene som skal oppmuntre til investeringer for å sikre forsyningssikkerheten.

Systemet skal innføres i 2007.

I dokumenter fra utredingsarbeidet med det nye systemet fastslår NVE at det ut i fra praktiske, tekniske og økonomiske rammevilkår ikke er mulig å lage et insentivbasert reguleringssystem som gir perfekt samsvar mellom bedriftsøkonomiske insentiver til å investere og den antatte samfunnsøkonomiske lønnsomheten for hver enkelt nyinvestering.Mer rettferdig

Informasjonsdirektør Sverre Sivertsen i NVE mener likevel at det nye reguleringssystemet vil gi småkraftutbyggere mer rettferdige vilkår: – Det nye systemet skal ta samfunnsmessige hensyn. Men problemene knyttet til nettkapasiteten er kompliserte. For eksempel er det vanskelig for netteier å bygge ut kapasitet i et område på grunn av noen små kraftverk før det i det hele tatt er avklart om de får konsesjon. I tillegg er det viktig at nyutbygginger ikke blir uforholdsmessig dyre for nettkundene.Les mer om: