OLJE OG GASS

Petroleumstilsynet ikke fornøyd med Statoil

UENIG: Statoil er uenig i Ptils varsel om pålegg. - Vi har lang erfaring og vet hvilke faktorer som er viktige med hensikt på sikkerheten offshore, sier informasjonssjef i Statoil Gisle Johansson til Teknisk Ukeblad.
UENIG: Statoil er uenig i Ptils varsel om pålegg. - Vi har lang erfaring og vet hvilke faktorer som er viktige med hensikt på sikkerheten offshore, sier informasjonssjef i Statoil Gisle Johansson til Teknisk Ukeblad. Bilde: Harald Pettersen/StatoilHydro

Ptils funn

Under tilsynet avdekket Ptil fire avvik fra regelverkskrav:

  • Mangelfull etterlevelse og oppfølging av forutsetninger
  • Mangelfull styring av kapasitet og kompetanse i implementeringsfasen
  • Offshoreledere har ikke tilstrekkelig kapasitet eller ressurser tilgjengelige i forhold til omfang av arbeidsoppgaver
  • Omfanget og varigheten av bruk av utvidede oppholdsperioder gjør at den samlede belastning for enkelte grupper og for enkeltpersoner kan bli svært høy, slik at arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, og slik at muligheten til å ivareta sikkerhetshensyn forringes.
  • Det er funnet et forbedringspunkt innenfor området arbeidstakermedvirkning.

Varsel om pålegg

  • Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før Ptil gir et pålegg, oversendes som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.
  • Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd Ptils saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.
  • Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Ptil har gjennomført tilsyn med Statoil i forbindelse med omorganiseringen av offshoreorganisasjonen i Norge.

Ptil mener at de har avdekket forhold hvor Statoil ikke overholder gjeldende regler og forskrifter. Dette gjelder både overtidsbruk og bruk av folk med rett kompetanse til å utføre oppgaver.Betydelige utfordringer

Tilsynet er utført på Sleipner og Heidrun i juli i år.

Det er Ptils oppfatning at Statoil Undersøkelser og Produksjon Norge (UPN) har betydelige utfordringer med å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i implementeringsfasen av den nye organisasjonen og med å overvåke hvordan prosessen virker inn på total risiko på den enkelte innretning.Godt forberedt

Informasjonssjef Gisle Johanson i Statoil UPN tilbakeviser Ptils funn.

– Det virker som de hører mer på fagorganisasjonene enn på ledelsen i UPN. Vi fastholder at omorganiseringen skjer etter en nøye og godt forberedt plan og over lang tid slik at folk får tid til å omstille seg, sier Johanson til Teknisk Ukeblad.

Han legget til at Statoil har forberedt seg lenge og vel og gjennomført omorganiseringen trinn for trinn både når det gjelder organisasjon og bemanning.

– Vår målsetting har vært og er at alle stillinger skal være besatt med personell med riktig kompetanse i alle kritiske funksjoner, Det tar tid å lære opp folk til å fylle de kravene vi setter, derfor vil flyttingen av personell fortsette langt inn i 2010, sier Johanson.Jobber 19 uker

Statoil er irritert over at Ptil trekker fram bruk av overtid som en risikofaktor.

– Våre tall viser at i snitt er overtid blant våre ansatte offshore to uker. Tatt i betraktning at total arbeidstid i løpet av året er 19 uker anser vi ikke det som en risikofaktor.

– Statoil har betydelig erfaring og vet hva som kreves av kompetanse og å vurdere risiko i arbeid på sokkelen. Derfor bestrider vi Ptils funn. Vi vil selvfølgelig besvare varselet om pålegg, men mener at vi tilfredsstiller alle krav i regelverket for drift av innretninger på sokkelen, sier Gisle Johanson.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.