ARBEIDSLIV

Pensjon ved bytte av jobbAv EINAR MADSEN

Et medlem som slutter i et foretak uten rett til straks begynnende pensjon, opphører ved fratredelsen å være medlem av pensjonsordningen. I den nye foretaksloven beholder de ansatte sin rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve ved fratredelsen hvis tjenestetiden er minst 12 måneder. Denne loven må alle bedrifter som i dag har en tjenestepensjon etter skatteloven (TPES-ordning) slutte seg til, innen 31.12 i år.

Når et medlem slutter i foretaket med rett til opptjent pensjon, skal pensjonsinnretningen sørge for at det utstedes fripolise som sikrer medlemmet rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve. Verdien av denne fripolisen har hittil vært sterkt underregulert i forhold til opptjente pensjonsregler i bedriftens pensjonsregler. Dette har Finansdepartementet satt en stopper for, der de i et brev til finansorganisasjonene slår fast at verdien på disse fripolisene skal godskrives full lineær opptjening etter det lineære prinsipp uavhengig av hva bedriften har innbetalt i overgangstiden på 10 år som loven har gitt bedriftene.

Uttalelsen er hentet fra stortingsbehandlingen av loven, der det heter: "Departementet legger til grunn at ved overgang til lineær opptjening vil medlemmene umiddelbart godskrives opptjening etter det lineære prinsipp og at overgangsperioden (på 10 år) kun refererer seg til finansieringen av manglende premiereserve som svarer til opptjeningen". Det skilles altså her mellom beregning av opptjent pensjon etter samlet tjenestetid på tidspunktet for fratredelsen og finansieringen av premiereserve til sikring av opptjent pensjon.

Fripolisen skal, som før, utstedes av livsforsikringsselskapet eller pensjonskassen som har tegnet forsikringen. Denne fripolisen utgjør et eget rettsforhold mellom den som har mottatt fripolisen og livsforsikringsselskapet eller pensjonskassen som har utstedt den. Når regelverket nå må endres før 31.12.2002, skal livselskapet eller pensjonskassen garantere for lineært opptjent pensjon over hele tjenestetiden til det enkelte medlem. Medlemmets rettigheter skal altså ikke påvirkes av hvor raskt foretaket bringer premiereserven opp på det nivå som følger av linearitetsprinsippet, hvor det er gitt en tidsplan på 10 år for opptrappingen av premiereserven. I praksis betyr dette at livselskapene og pensjonskassene yter en kreditt til foretakene i overgangstiden.

Hvis den forsikrede tegner en fortsettelsesforsikring skal denne tegnes på samme vilkår som fripolisen, men det kan avtales at forsikringen utvides til å omfatte uførepensjon og pensjoner til etterlatte. Ved forskjellige aldersgrenser i de to ordningene skal samlet forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før og etter omregningen. Midlene knyttet til en fripolise kan også overføres til annet livsforsikringsselskap eller pensjonskasse etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven.

Arbeidstakerens opptjente rettigheter er også sikret i loven ved at det kan ikke gjennomføres endringer i pensjonsytelsene som medfører reduksjon av medlemmers rett til opptjent pensjon eller av premiereserve knyttet til opptjent pensjon på tidspunktet for endringen. Det kan heller ikke foretas endring av beregningsgrunnlaget for pensjonsordningen som medfører reduksjon av medlemmers rett til opptjent pensjon eller av premiereserve knyttet til opptjent pensjon på tidspunktet for endringen.

Medregning i privat sektor

Ved skifte av stilling mellom to private pensjonsordninger kan det avtales en overføring av tidligere private pensjonsforsikringer. Hvis ordningen gir rett til en slik medregning av tjenestetid i annet foretak, skal denne gjennomføres ved at arbeidstakeren gis et tillegg i den pensjonsgivende tjenestetid og et motsvarende fradrag i pensjonsytelsen. Ved medregning av tjenestetid for medlemskap i annen pensjonsordning skal tillegget i tjenestetid settes lik tjenestetiden i den tidligere ordningen dersom premiereserven for den pensjon som er opptjent der, er minst like stor som premiereserven ville være i den nye ordningen etter like lang opptjeningstid.

Ved beregningen av premiereserven i den nye ordningen legges de ytelser som gjelder for arbeidstakeren ved opptaket i den nye ordningen til grunn. Er premiereserven fra den tidligere ordningen mindre, avkortes tillegget i tjenestetid forholdsmessig. Fradraget i pensjonsytelsene settes lik de pensjonsytelser som vil tilsvare premiereserven fra den tidligere ordningen, men ikke mer enn de ytelser i den nye ordningen som svarer til den tidligere tjenestetid.

Sammenslåing av fripoliser

Arbeidstaker som har flere fripoliser utstedt av samme pensjonsinnretning, kan kreve at rettighetene etter polisene blir slått sammen og at ny fripolise blir utstedt på grunnlag av de samlede rettigheter. Dette gjelder også i tilfelle av flytting av ordningen. Ved sammenslåing av fripoliser som gir ulike rettigheter, skal det foretas omregning av alderspensjon på grunnlag av premiereserver for alderspensjon på omregningstidspunktet. Samlet forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før og etter omregningen.

SPØRSMÅL TIL ARTIKKELEN - MED OPPKLARENDE SVAR:"Finansdepartementet slår fast at de ansatte har rett til full lineær opptjening med tilbakevirkende kraft fra ansettelsestidspunktet i fripolisene."

Har denne regelen tilbakevirkende kraft. Dvs. kan en kreve å få endret beløp på tidligere utstedte fripoliser?

Byttet jobb for to år siden og fikk da en fripolise som er "nedregulert" i forhold til det jeg hadde fått hvis jeg hadde fortsatt i firmaet.

Einar Madsen svarer:

De nye reglene gjelder bare for de fripoliser som er skrevet ut etter at bedriften har konvertert sin TPES til Foretakspensjon. Den nye loven ble gjort gjeldende fra 1.1.2001, men bedriftene fikk en overgangstid på to år til å innrette pensjonsordningen til de nye reglene. Innen 31.12.02 (i år) skal alle bedriftene derfor ha konvertert pensjonsordningen sin. De aller fleste har ventet til denne høsten med sin konvertering.

Svaret på spørsmålet er altså: Nei, hvis bedriften ikke konverterte før han sluttet og ja, hvis bedriften gjorde denne konverteringen før han sluttet. Mest sannsynlig er svaret nei.Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.