NYHETER

Oslopakke 3 bruker 16 milliarder de neste fire år

Handlingsprogrammet til Oslopakke 3 er nå klart. I en fireårsperiode skal det brukes 16 milliarder kroner på kollektivtiltak, veger og annen infrastruktur i Oslo og Akershus.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Bilde: Larsen, Håkon Mosvold
13. mai 2014 - 10:41

Av den samlede økonomiske rammen på om lag 16 milliarder utgjør bompengebidraget om lag 11 mrd., statsmidler 2.4 mrd. og kommunale og fylkeskommunale midler til sammen 2.4 mrd. kr. (Oslo og Akershus). 

 

Utvalgte prosjekter og tiltak

  • Ferdigstillelse av Kolsåsbanen (åpner til Kolsås i oktober 2014): 56 mill. kr.
  • Ferdigstillelse Lørenbanen (åpnes 2016): 747 mill. kr.
  • Oppstart Fornebubanen og oppstart fornyelse av signal- og sikringsanlegg for T-banen: 579 mill. kr.
  • Store kollektivtiltak Oslo, inkludert oppgradering av T-banenettet, med bl. a. Østensjøbanen, oppgradering av trikkeinfrastruktur og fornyelse av vognparken: 2 mrd. kr.
  • Småinvesteringer og drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus: 3 mrd. kr.
  • E16 Sandvika – Wøyen med full oppstart i 2015, og oppstart av E18 Lysaker – Ramstadsletta i perioden: 2.6 mrd. kr.
  • Lokale vegtiltak i Oslo: 2.3 mrd. kr. Tilsvarende beløp for fylkesvegtiltak i Akershus: 2.2 mrd. kr.
  • Arbeidet med å fullføre hovednett for sykkel og bygging av andre anlegg for gåing og sykling i Oslo og Akershus fortsetter. Det legges vekt på å få til gode løsninger for syklister og gående i alle store vegprosjekter.

 

O3: En kollektiv suksess

Kollektivtiltak prioriteres høyt i Handlingsprogrammet, og samlet går 63 % av bompengene til kollektivtiltak.  Av Oslos andel bompenger benyttes 79 % til kollektivtiltak. For Akershus fylkeskommune er tilsvarende andel 42 % i planperioden, som følge av at Kolsåsbanen er ferdig utbygd i 2014.

I Oslo vil åpningen av Lørenbanen i 2016 være viktig for å gi god kollektivbetjening av byutviklingsområdet rundt ny Løren stasjon. Denne banen er også en forutsetning for å kunne tilby to avganger i kvarteret på Østensjøbanen uten å belaste fellestunnelen mer enn i dag.

I Akershus vil ferdigstilling av Kolsåsbanen og økt tog- og busstilbud være viktige tiltak som støtter opp om målet om nullvekst i biltrafikken.

- Oslopakke 3 er vårt viktigste verktøy for å nå klimamålene og sørge for at all trafikkvekst tas av gåing, sykkel og kollektiv. Gjennom målrettede investeringer til buss, T-bane og trikk har vi klart å øke kollektivtrafikken med over 30 prosent siden 2008. De neste årene er hovedprioriteten å få på plass nye trikker, komme i gang med Fornebubanen og få fart i utbyggingen av nye sykkeltraseer slik at vi får opp sykkelandelen, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V).

 

Stagger vekst i vegtrafikken

Det har vært nullvekst i vegtrafikken i Oslo i perioden 2007–2013. I Akershus har vegtrafikkveksten i samme periode vært på seks prosent, som er halvparten av befolkningsveksten. I begge fylker har kollektivtrafikken tatt betydelige markedsandeler fra biltrafikk, og kan skilte med 35 % flere kollektivreiser sammenlignet med 2007.

Oslopakke 3 har vært en sentral bidragsyter til denne utviklingen, dels ved finansiering av en rekke tiltak for kollektivtrafikk, gåing og sykling, dels gjennom å påvirke prisforholdet mellom bilreiser og kollektivreiser ved økte bompengetakster og bidrag til et bedre takstsystem for kollektivreiser.

- Prioriteringene i Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for 2015 til 2018 gjør det mulig å fortsette satsingen på kollektivtrafikk og dermed få trafikkveksten over fra bil til kollektiv, sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H).

 

Hyppigere togavgangerJernbanen oppgraderes for bedre punktlighet og flere togavganger. - Allerede i desember 2014 blir det flere tog til og fra Oslo, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

Lokaltoget fra Lillestrøm til Asker (L1) på Hovedbanen og gamle Drammenbanen skal gå hvert kvarter. I tillegg kommer en ny InterCity-avgang som gir tog hvert tiende minutt fra knutepunktstasjonene mellom Asker og Lillestrøm.

- Når den nye Follobanen står ferdig vil passasjerene få kortere reisetid fra Østfold og Follo og ikke minst vil Østfoldbanen bli frigjort slik at det kan bli flere avganger på høyt trafikkerte lokalstrekningen mellom Ski og Oslo S. Vi setter også inn en rekke tekniske tiltak for å tilby bedre punktligheten gjennom Oslo, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Oslopakke 3 bidrar til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet

Flere store prosjekt innen veg og bane og en rekke tiltak innenfor programområder bidrar til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet i perioden. Av store prosjekt gjelder dette i første rekke E18 Bjørvikaprosjektet, rv 150 Ulven – Sinsen, E16 Sandvika – Wøyen, Lørenbanen og på sikt Fornebubanen og E18 Vestkorridoren. Dette gir grunnlag for å dekke framtidig befolkningsvekst i nye boligområder med god kvalitet på byrom og med godt transporttilbud med vekt på gode løsninger for gåing, sykling og kollektivtrafikk. – Vi er i sluttfasen på prosjektene Ring 3 og Bjørvika, to store prosjekter som bidrar sterkt til en ønsket byutvikling hvor vi skiller mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk og reduserer miljøulempene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Oppgradering av trikkegater og T-banestrekninger bidrar til økt miljøkvalitet og trivsel. Det gjør det mer attraktivt for utbyggere å satse på utbygging i områder med godt kollektivtilbud. Et styrket kollektivtilbud som inngår i Oslopakke 3, bidrar til økt kollektivandel i byer og tettsteder og er positivt for lokal miljøkvalitet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.