Operatøreffektivitet – en kritisk suksessfaktor

Næringsmiddelindustrien møter en tøffere hverdag som krever full fokus på kostnadseffektivitet på alle nivå i organisasjonen. Økt global konkurranse, krav fra forbrukergrupper, energikrav fra myndighetene er virkeligheten norsk næringsmiddelindustri må forholde seg til.

Fra BP sin Sangachal terminal, med CGM sine løsninger. (Bilde: CGM)
Bildet viser skjermer med Skala prosessteknikk sitt system, et system som er utviklet med tanke på å gi operatørene gode forutsetninger for å ta de riktige beslutningene. (Bilde: Ukjent)
Artikkelforfatter Heidi Moseng, Seksjonssjef Automasjon & Industriell IT i Skala prosessteknikk peker på at næringsmiddelindustrien står foran investeringer i automatisering. Hun understreker betydningen av ikke å undervurdere operatørenes rolle i en slik oppgradering. (Bilde: Bård Gudim)

Næringsmiddelindustrien møter en tøffere hverdag som krever full fokus på kostnadseffektivitet på alle nivå i organisasjonen. Økt global konkurranse, krav fra forbrukergrupper, energikrav fra myndighetene er virkeligheten norsk næringsmiddelindustri må forholde seg til.

Skala prosessteknikk

Skala Prosessteknikk er en totalleverandør til flytende næringsmiddelproduksjon, samarbeider med CGM om kontrollromsløsninger og utvikler selv styresystem med operatøreffektivitet i fokus.

Orklas konserndirektør Håkon Mageli påpeker i en artikkel i Aftenposten fra 6. november 2014 at kombinasjonen økt konkurranse fra utlandet og lav produktivitet i matindustrien kan ramme denne industrien hardt. Han sier videre at vi må styrke vår konkurransekraft og få mer effektiv produksjon i Norge

Som en følge av dette kan investeringer i produksjonslinjen for å øke fleksibiliteten i produksjonen og dens evne til omstilling være alfa og omega. Økt automatiseringsgrad med robotisering for å øke linjekapasitet og graden av repeterbarhet likeså.

Gevinst eller kostnadssluk

Rettete endringer i bedriftens industriell IT- og administrative system kan også gi stor gevinst, men kan motsatt være et stort kostnadssluk og synes uoverkommelig hvis perspektivet på – og formålet med investeringen er uklar eller for snever. Det er derfor vesentlig å klargjøre hvilke drivere som er absolutte for valg av fremtidige støtteverktøy, systemløsninger- og arbeidsmetodikk.

Grunnleggende drivere som: robusthet, stabilitet, standardisering og interopabilitet mellom systemlagene og sidestilte system er de facto standard. Men en kritisk driver som bør stå øverst på listen i en effektiviseringsprosess er involvering av menneskene i organisasjonen.

Påstand: Hvis alle disipliner i hele organisasjon får ansvar for å bidra til effektiv produksjon ut ifra sitt ståsted, er suksess i omstillingen garantert. Dette krever nettopp involvering av alle disipliner. Når det vises tydelig at alles bidrag er viktig – skapes eierskap og engasjement. Det er også svært viktig å klargjøre for og sammen med disiplinene hvilke konkrete mål bedriften har, og hvordan disse måles/beregnes og rapporteres.

Målene kan være reduksjon av- og kontroll på kostnader innen kategoriene: utslipp, svinn, andre miljøfaktorer og produksjonskostnader generelt.

Les om: Advarer mot umenneskelige cyberfabrikker

Bildet viser skjermer med Skala prosessteknikk sitt system, et system som er utviklet med tanke på å gi operatørene gode forutsetninger for å ta de riktige beslutningene. Ukjent

Operatørens kritiske rolle

Det er ikke bare ledelsen som utøver jobben sin bedre når KPIer og kvantifiserbare resultater blir et viktig fokus i jobbhverdagen. Operatøren sitter nærmest produksjonen og utøver konstant valg som gir direkte konsekvens på variabel produksjonskostnad og produktkvalitet. Operatøren har en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon. Å investere i operatøreffektivitet betaler seg derfor raskt tilbake.

Hvordan tilrettelegge operatørens arbeidsmiljø slik at dette best mulig støtter operatøren i å ta kvalitetssikrete valg?

Blant annet ved å tilrettelegge omgivelsene i kontrollrommet slik at det totale miljøet operatøren er en del av støtter operatørens arbeidsoppgaver. Buz words som «Situation Awareness» og «Human Factors» er sentrale i dette. Realisert i fysisk arbeidsmiljø og operatørens beslutningsstøtteverktøy.

Et ideelt fysiske arbeidsmiljø vil ta hensyn til «Human Factors» i vid forstand ved å støtte skjerming fra ulik type støy, konsentrasjon rundt viktige arbeidsoppgaver og «Situation Awareness» rundt produksjonens tilstand og hendelser. Dette gjøres eksempelvis via regulering av lysforhold, visualisering av unntakstilstander i romløsningen, sikre luftkvalitet og temperatur, tilrettelegge en god ergonomisk møblering, ideell plassering og konfigurasjon av skjermløsninger. I det store og det hele dreier det som å gi operatøren optimal støtte til å ta riktige beslutninger på kortest mulig tid.

Se også: Allianse for optimal styring av datasentre

Artikkelforfatter Heidi Moseng, Seksjonssjef Automasjon & Industriell IT i Skala prosessteknikk peker på at næringsmiddelindustrien står foran investeringer i automatisering. Hun understreker betydningen av ikke å undervurdere operatørenes rolle i en slik oppgradering. Bård Gudim

Gjør operatørene gode

«Situation Awareness» og «Human Factors» kan også med stor gevinst bygges inn i operatørstøttesystemet / HMIet. Og nettopp her finnes mange, spennende muligheter for å spille operatørene gode.

Et HMI som til enhver tid gir operatøren full oversikt over produksjonens tilstand (uten å måtte bla frem og tilbake), som gir en intuitiv fornemmelse av produksjonsbalansen, helsetilstanden og neste steg, og som setter nåtilstand i rett (gjerne visuell) kontekst, er bygget på god «Situation Awareness».

Operatøren vil i et slikt system raskt kunne identifisere avvik (oversiktlighet og bevisst fargevalg), direkte følge denne til tilrettelagt feilsøkingsverktøy for den spesifikke hendelsen, og dette umiddelbart når situasjonen oppstår.

Forbruk, tap og kostnader i form av Statusfelt med essensielle KPIer er «sentralt» plassert i skjermbildet slik at operatøren alltid følger med på disse. KPIene er relatert til grenseverdier og mål. Operatøren vil med dette i sanntid få et forhold til måloppnåelser og forbedringer, samt en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon.

Les: Fremtidens industri krever endringer

Opphøyet status

Ethvert valg vi mennesker gjør har en kostnad. Dette ser operatøren i sanntid i statusfeltene. Og nettopp her ligger en unik mulighet til å tiltrekke seg den beste, konkurranseorienterte arbeidskraften for å drifte produksjonen optimalt i fremtiden. Den bestandige muligheten til å forbedre KPI-resultatet av en produksjonsbatch, alltid kunne forbedre kostnadsbildet – vil trigge et sunt, konkurransedrevet operatørmiljø (hvor operatørteamene kan konkurrere med hverandre) bestående av de beste innen den oppvoksende/unge spillgenerasjonen.

Og når kontrollrommets omgivelser er godt designet og teknologi-smart, med tilrettelagte støtteverktøy integrert, vil også operatøryrket kunne få en ny tid med opphøyet status. Kanskje er dette den viktigste driveren til en konkurransekraftig fremtid?

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå