FORUM

Om styreverv i nettselskaper i «utkant-Norge»

5. juni 2007 - 09:02

ENERGI Teknisk Ukeblad bringer både på sine nettsider og i papirutgave nr. 1607 et intervju med Sigmund Normann, tidligere varamedlem til styret i Nord-Salten Kraftlag AL (NSK). Som andelseier i NSK siden begynnelsen på 1990-tallet ønsker Salten Kraftsamband AS (SKS) spalteplass for en kommentar til intervjuet.

¿ Strømutfallet i Steigen sist vinter var alvorlig, både for kundene, samfunnet for øvrig og for NSK selv. Mange har kommentert saken, med ulik grad av innsikt og ulik grad av seriøsitet. Det er ingen tvil om at saken reiser mange spørsmål om både NSKs egne vedlikeholdsrutiner og hvordan kravene til vedlikehold fra myndighetene skal tolkes. Like fullt kan spørsmål stilles om myndighetenes regulering av nettselskapene siden innføring av energiloven har gitt de rette insentivene til et godt nok vedlikehold av nettet. Svarene på disse og andre viktige spørsmål vil vi få i fremtiden, og det er under ingen omstendighet enkelt å gi de «rette» svarene på mange av dem. Men både myndighetene og NSK selv harsatt i gang gransking av Steigen-utfallet, for å bringe frem best mulig kunnskap til dem som skal vurdere i hvilken grad selskapet har forsømt seg. Ventelig vil nettselskapenes egne interesseorganisasjoner, KS og EBL, være opptatt av effekten av myndighetenes regulering av nettvirksomhetene.

¿ SKS har siden sin inntreden i NSK på nitti-tallet hatt flere ulike styre- og varamedlemmer der, både fra eget styre og administrasjonen. Disse har hatt ulik faglig bakgrunn. Sigmund Normann har vært varamedlem til styret siden 2001, valgt inn av SKS.

¿ Sigmund Normann har siden han begynte å arbeide i SKS på 1980-tallet, hatt ulike stillinger/funksjoner i SKS, bl.a. viseadministrerende direktør i SKS i en periode før konserndannelsen i 2003, senere adm. direktør i datterselskapet SKS Nett.

¿ Sigmund Normann har ved flere anledninger møtt i styret i NSK. Ifølge styreprotokollene fra disse møtene er det ikke ved noen av disse anledninger fra Normanns side tatt opp spørsmål knyttet til nettet, dets beskaffenhet eller beredskapsmessige forhold som har ledet til konkrete vedtak knyttet til nettvirksomheten.

¿ De to nåværende styremedlemmene SKS har i NSK har begge vært med i styret siden 2001. Ikke ved noen anledning i disse årene har Normann overfor disse to fremkommet med faglige synspunkter knyttet til nettvirksomheten i NSK, verken i muntlig eller skriftlig form. Vi har heller ikke kunnet finne spor av faglige tilrådinger vedrørende nettvirksomheten fra Normanns side til de styremedlemmene SKS har hatt før 2001. Dersom Normann har hatt faglige innvendinger til måten NSK har drevet sitt nett på eller, enda verre, har hatt kunnskap om direkte uforsvarlige forhold knyttet til driften uten å si fra om dette, så er jo det en alvorlig sak for Normann selv!

¿ Først etter at Steigen-utfallet utviklet seg til å bli den krisen det ble, fikk Normann «vann på mølla» og visste hva som burde ha vært gjort. I andre sammenhenger kalles dette, i beste fall, for etterpåklokskap. Slik klokskap er, som kjent, ikke særlig brukbar i noen sammenhenger.

¿ Min egen erfaring som styremedlem er at det å være et supplement til kompetansen i et selskap og å være en diskusjonspartner for ledelsen er viktige roller. I «utkant-Norge» er det nok vel så ofte behov for innsikt i lokale forhold, ledelse m.m. som spisskompetanse innenfor et av flere virkefelt. Nettselskapene er i all hovedsak godt skodd med hensyn til teknisk personale, som selv godt vet hvor skoen trykker. Det tror jeg faktisk også ofte er tilfelle i «de store byene». Først og fremst gjelder det at styret fungerer godt sammen og har øye for alle utfordringene et selskap står overfor.

¿ Det er ille at Normann velger å karakterisere andre menneskers styrearbeid slik han gjør. Norsk elforsyning har all mulig grunn til å være stolt av kvaliteten til det meste av anlegg bygd opp både i bygd og by. Bygd opp av dyktige fagfolk, ja, men også i generasjoner styrt av styrer valgt av og blant eierne, som i stor grad har vært offentlige. Har også alle disse gjort en dårlig jobb?

¿ Enda verre er det at Normann nedvurderer tidligere kollegaers innsats i styrerommene slik han gjør. Det er dårlig takk for mange års samarbeid. Samtidig ønsker han altså selv å fremstå med skinnende rustning og dele ut karakterer for andres arbeid.

¿ Fra SKS´ side hadde vi håpet å unngå denne type offentlig skittentøyvask. Men når Normann på denne måten går så høyt på banen som han gjør så krever det et motsvar.

¿ Journalisten har sikkert gode grunner for å forme artikkelen slik han gjør. Men det kunne jo ha vært en idé å ha tatt en prat med dem som Normann har representert i mange år, slik at bildet kunne ha vært fremstilt noe mer nyansert.

For Salten Kraftsamband AS

Leif Finsveen

KonsernsjefPS. Er det ikke noe journalistisk poeng i at et varamedlem til et styre trekker seg? For øvrig er det feilaktig anført på bladets forside at Normann som styremedlem trekker seg.

DS.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.