OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)

OEE - teknisk tusenkunstner

Mange produksjonsbedrifter investerer i utstyr de strengt tatt ikke har råd til, for å øke kapasitet som allerede finnes!

OEE kan kontraktfestes og benyttes for både
godkjenning og betalingsplan av nytt utstyr.
OEE kan kontraktfestes og benyttes for både godkjenning og betalingsplan av nytt utstyr. Bilde: Basf
29. jan. 2013 - 14:09

OEE-målinger kan gi bedre forståelse for når det skal investeres, hvordan nytt utstyr og betaling skal godkjennes, og når nytt utstyr skal regnes som igangkjørt.

 

Unødvendige investeringer

 

Det brukes mye energi på å overbevise industrien om at kapitalinvesteringer er nøkkelen til både produktivitet og konkurranseevne.

- Det legges også stor vekt på å måle disse investeringene. Men hvor effektive investeringene er, får vesentlig mindre oppmerksomhet, forteller Philip Godfrey, administrerende direktør i britiske OEE Consulting.

 

Han har sett at investeringsprosessen ikke virker spesielt bra på mange fabrikker.

- Vi opplever innkjøp av anlegg og utstyr som strengt tatt ikke er nødvendig, ufullstendig bruk av nytt utstyr, og manglende innsikt i driftsytelsen i eksisterende utstyr.

- Det blir nærmest et paradoks når selskaper blir oppfordret til større investeringer, men ikke nødvendigvis smartere.

 

Kjøper, kjøper ikke?

 

Diskusjonen med Godfrey viser ulike måter OEE-målinger (Overall Equipment Effectiveness) kan benyttes for forbedring av investeringer. Det første spørsmålet er om innkjøp av nytt utstyr er nødvendig i det hele tatt.

 

Den effektive driften av en individuell maskin, produksjonslinje eller hele fabrikker avhenger av tre dimensjoner av ytelsen:

  • Utstyrets hastighet (syklustid/takttid) i prosent av teoretisk maksimum.
  • Kvaliteten på produktene som framstilles, prosent av godkjente produkter første gang.
  • Tiden utstyret er tilgjengelig for produksjon, i prosent.

 

Hele trioen må være topp

 

OEE er produktet av faktorene overnfor. For at utstyret skal være effektivt, trenger det å oppnå høye ytelser i alle disse tre dimensjonene.

- En maskin som går med designet syklustid, men produserer mange dårlige komponenter, og/eller som til stadighet stopper, er ikke effektiv, totalt sett. Det kan foretas en beregning av ytelsene for hvert av disse tre elementene, forteller Godfrey.

- Dersom en presse går med 80 slag i minuttet, men er designet for 100, er ytelsen 80 prosent. Dersom den produserer 90 godkjente deler av 100, er kvaliteten 90 prosent.

- Tilsvarende gjelder planlagt bruk av utstyret. Dersom maskinen skal gå i 8 timer, men har en stopp på 2 timer, er tilgjengeligheten 75 prosent.

 

Skjult fabrikk

 

Isolert sett er hvert element en viktig indikator for et anleggs ytelse, men de gir ikke et komplett bilde av utstyrets totale effektivitet.

- Dette kan kun forstås ved å se på den sammensatte effekten av de tre målingene.

- Dersom en maskin går sakte, produserer vrak og mister produksjonstid på grunn av stopp, kan den totale effektiviteten finnes ved multiplikasjon av de tre faktorene, sier han.

 

I eksempelet ovenfor, med 90 prosent kvalitet, 80 prosent ytelse og 75 prosent tilgjengelighet, blir den totale effektiviteten kun 54 prosent (0,9 x 0,8 x 0,75)! I praksis betyr dette nesten en ekstra ”maskin”, eller en hel fabrikk til, dersom OEE i gjennomsnitt ligger på 50 prosent! Her har vi en hel "skjult fabrikk"!

 

Når utstyrseffektiviteten ses på denne måten, blir mange overrasket over den kraftige reduksjonen i ytelse.

- Det kombinerte måletallet gir et kraftfullt innsyn i utstyrets totale effektivitet, og kalles, ikke overraskende, Overall Equipment Effectiveness (OEE), kommenterer Godfrey.

 

OEE og TPM

 

OEE-målinger er en av byggesteinene i produksjonsforbedringskonseptet Total Productive Manufacturing, TPM.

- Konseptet ble utviklet i Japan på 1960-tallet, og er et produksjonsorientert forbedringsprogram, hvis primære målsetting er å maksimalisere OEE, sier direktøren.

 

Kjært barn har mange navn. M’en i TPM benyttes blant annet også som Management og Maintenance. Lean Manufacturing ligger også i samme gate.

 

Ved å la operatører måle ytelsen til produksjonsutstyret på et detaljert nivå, oppnås ifølge Godfrey to viktige ting:

  • OEE benyttes for å identifisere prioriterte forbedringsaktiviteter.
  • Forbedringsaktivitetene øker operatørenes ”eierskap” av utstyret de bruker.

 

Tunge tap

 

- Vår erfaring er at dette forholdsvis enkle alternativet ofte oversees i prosessen, og påvirker selvsagt både kontantstrømmen og arbeidskapital på en negativ måte.

- Bruk av OEE burde være et viktig nøkkeltall i investeringsbeslutninger, hevder direktøren.

 

Selv om Godfreys erfaringer hovedsakelig er hentet utenfor Norge, er potensialet like relevant her. Automatisering kjenner for eksempel til en norsk bildelsprodusent som trengte å utvide kapasiteten. En komplett ny produksjonscelle ville koste 7 millioner kroner. De eksisterende produksjonscellene kunne framstille de samme komponentene, men kapasiteten var tilsynelatende sprengt. Ved aktiv bruk av OEE kunne kapasiteten økes, og investeringen i en ny produksjonscelle kunne utsettes, eller rett og slett utelates.

 

OEE-målingen

 

De tre ytelseselementene i OEE blir klart påvirket av et antall hendelser – eller ”tap”.

 

For eksempel, tilgjengelighet kan ”tapes” på grunn av maskinstans, materialmangel, eller fravær av operatør. Hver av disse vil utgjøre en del av tapet og dets varighet, og kan måles i prosenter.

- Ved å forstå alle typer tap og deres varighet, kan operatørene fokusere på forbedringsaktiviteter som gir størst resultater, mener han.

 

Alle tap kan uttrykkes mattematisk i en tidsenhet – den teoretiske tiden for å produsere en komponent med godkjent kvalitet. En underkjent komponent utgjør et tilsvarende ”tidstap”. Dette betyr at OEE-verdien representerer den nyttige driftstiden dividert med den totale driftstiden, uttrykt i prosent.

 

OEE uttrykt i forhold til tid, er mer enn en ”intellektuell godbit”.

- Kapitalen, som er investert i produksjonsutstyr, utgjør selvsagt en kontinuerlig kostnad. Samtidig produserer utstyret selv en verdifull prosentandel av tiden. Desto høyere denne driftstiden er, desto bedre er tilbakebetalingstiden på utstyret.

- Dette lineære forholdet betyr ikke at utstyr kjøpt for å sikre leveringsforpliktelser, eller øke kapasitet eller fleksibilitet, er en dårlig investering. Men det er andre aspekter av ytelser, for eksempel graden av kommersiell risiko, som opplagt spiller en viktig rolle i investeringsbeslutninger, forteller Godfrey.

 

I de senere år har mange produksjonsbedrifter innsett verdien i OEE som en kilde til effektiv administrasjon av utstyr gjennom hele livsløpet.

- Mange ledere trenger denne informasjonen som støtte i beslutningsprosessen for investeringer, kommenterer han.

 

Investeringsbeslutninger

 

Den viktigste bruken av OEE, er å identifisere muligheter til forbedringer i eksisterende utstyr og anlegg før nye investeringer gjøres.

- Det har for eksempel liten hensikt å kjøpe en ny presse for å øke kapasiteten dersom de eksisterende pressene går på 30 prosent av sitt potensial, ikke helt uvanlig i mange verksteder.

- Dersom forståelsen av utstyrets virkelige ytelser er fraværende, dvs. uten OEE-målinger, investerer mange organisasjoner paradoksalt mer i nytt utstyr for å kompensere for dårlige ytelser, hevder direktøren.

- Ved å bruke databaser med historiske OEE-verdier, kan lederne utfordre investeringsforslag mer effektivt enn tidligere.

 

OEE kan også benyttes for å forbedre logistikk, ved å identifisere flaskehalser og utfordre suboptimale investeringsbeslutninger i ”isolerte” deler av hele produksjonsprosessen.

- Men der nytt utstyr er nødvendig, for kapasitets- eller produktårsaker, hjelper forståelsen av OEE ledere å identifisere driftsmessige ytelser som er nødvendige for at investeringen skal være lønnsom, dvs. et OEE/break-even-punkt kan kalkuleres, kommenterer Godfrey.

- Eller enda bedre, historiske OEE-data kan brukes til å forutsi risikoen ved å ikke oppnå en gitt OEE, og således risikoen for en viss profitabilitet. Denne informasjonen er en ekstra og verdifull dimensjon til tradisjonelle evalueringsmetoder, som ofte er basert på teoretiske antagelser utelukkende på syklustider.

 

Bedre leverandørytelser

 

Kontrakter med utstyrsleverandører definerer sjelden eksakte ytelseskrav for nye anlegg eller maskiner.

- Avtalen regnes som fullført når maskinen(e) er igangkjørt og har vist riktig syklustid noen ganger. Men i mange tilfeller klarer ikke de nye maskinene å leve opp til forventningene når volumene økes, sier Godfrey.

- OEE kan kontraktfestes, og benyttes som en parameter for gjennomføringen av leveransen.

 

Full betaling gjøres når maskinen yter et forutsatt OEE-nivå. Dette reduserer den økonomiske risikoen betraktelig, og bidrar til å unngå to vanlige feller:

  • Betaling til leverandøren før utstyrets ytelser har blitt dokumentert.
  • Ikke bli ”tvunget” inn i dyre vedlikeholdskontrakter, ofte fra leverandøren av utstyret.

 

Automatisering kjenner blant annet til at en av Norges OEE-pionerer setter krav til OEE-ytelser i sine kontrakter, med maskinleverandører.

- Denne tilnærmingen fører til at leverandøren blir tvunget til å arbeide med innkjøperen, for i fellesskap å verifisere kravene til gjennomstrømning i utstyret. Konseptet bidrar også til å unngå og skylle på hverandre, når det er uenigheter om utstyrets ytelser, kommenterer direktøren.

 

Optimaliserer igangkjøring

 

Igangkjøring, av et nytt anlegg og utstyr, vurderes ofte fra et prosjektledelsesperspektiv: møtes tids- og budsjettmål?

- OEE kan benyttes for å lage ytelsesmilepæler, som utstyret må oppfylle før igangkjøringsfasen regnes som ferdig, sier han.

- Dette fokuserer både prosjektteamet og leverandører på en forretningsmåling, i stedet for en prosjektplan som vanligvis tar lite eller ingen hensyn til de underliggende ytelsene i utstyret. OEE, brukt på denne måten, forsikrer at igangkjøringen virkelig er utført.

 

Ytelsene til utstyret møter forutsetningen for investeringen, noe som ofte ikke skjer når tid og kostnader er de eneste målene ved igangkjøringen. Ved å bruke OEE, som måling av ytelsene ved igangkjøring, kan virksomheten forutse og korrigere områder med dårlige ytelser (tap) før utstyret kommer i normal drift. Det er to viktige årsaker til dette:

  1. En lav OEE-faktor under drift vil ha en direkte påvirkning på kostnader og kundeservice.
  2. Anleggsmodifikasjoner og korreksjoner for å forbedre OEE, er mye dyrere å utføre under fullskala produksjon.

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.