Nytt kjempeoppdrag på E 18

Nytt kjempeoppdrag på E 18
Dagens E 18 skal bli nordgående kjørebane. Sørgående kjørebane kommer til venstre på bildet. Overgangsbrua i bakgrunnen inngår i Nattvalkrysset, som skal bygges helt om. Bilde: Anders Haakonsen

Et nytt kjempeoppdrag på E 18 i Vestfold er sendt ut på anbud. Den 10,2 km lange parsellen Tassebekk-Langåker skal utvides til fire felt. Entreprenørene kan bruke sommeren til å regne - anbudsfristen går ikke ut før 12. august.Tassebekk-Langåker er den sørligste av tre parseller på den 24 km lange strekningen Gulli-Langåker på E 18. Her er det nå to-felts veg uten plankryss eller direkte avkjøringer. Denne vegtypen het tidligere motorveg klasse B.10 overgangsbruer rives

Utvidelsen til fire felt blir gjennomført på tradisjonell måte. En ny kjørebane for sørgående trafikk blir etablert på vestsiden av E 18. Når den er ferdig, overtar den trafikken i begge retninger, mens nåværende veg blir oppgradert og justert for en-veis trafikk.

Oppdraget er omfattende. Den aktuelle strekningen ble ikke planlagt med tanke på utvidelse til en motorveg med dagens standard. Det betyr at alle overgangsbruer er for korte. Ikke mindre enn 10 må rives og erstattes med nye. Tre nye underganger skal støpes og en skal forlenges. En bru i veglinjen skal rives og erstattes med en lengre bru for å gi plass til en privat adkomstveg.To muligheter for viltet

I oppdraget inngår også ombygging av kryssene på Fokserød og Nattval, og støp av en 215 meter lang miljøtunnel. Dessuten skal ville dyr få muligheter til å krysse E 18 på en sikker måte. De kan gå over en 45 meter lang to-løps betongtunnel eller en bred overgangsbru når utbyggingen blir ferdig. Disse konstruksjonene inngår i entreprisen.

Grunnforholdene er svært dårlige på deler av traséen. Ikke mindre enn 692 km kalk/sementpæler skal vispes ned i grunnen for å stabilisere den. For å redusere belastningen på grunnen blir lagt ut 60 000 kbm lettklinker i fyllingene.

Masseunderskuddet blir betydelig. I tillegg til 80 000 kbm som skal sprenges fra veglinjen, må det sprenges ikke mindre enn 550 000 kbm fra sidetak. Uttaket vil foregå på Ringdalskogen. Når jobben er fullført, blir det etablert et næringsområde der steinen blir tatt ut.Sikten utvides

Ikke all sprenging i veglinjen vil foregå i traséen til den nye kjørebanen. Det blir også sprengt langs nåværende E 18 for å utvide sikten.

Den nye E 18 får en total bredde på 26 meter, inkludert skuldre. Første oppdrag i forbindelse med utvidelsen ble lyst ut i mars. Det gjelder den 6,7 km lange parsellen Gulli-Holmene. Siste parsell, Holmene-Tassebekk går ut i august.

Utvidelsen er prosjektert av Multiconsult. De totale kostnadene for hele strekningen Gulli-Langåker er beregnet til 2,4 milliarder kroner. Av dette skal ca. 75 prosent finansieres med bompenger, resten dekkes over statsbudsjettet. Hele strekningen settes under trafikk høsten 2014. Det blir ingen delåpninger.

Les mer om: