Nye Veier legger opp til å gjenbruke over 5 km av dagens E39 på strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal

I forslag til planprogram og finsilingsrapport for ny E39 fra Røiskår i Lyngdal og gjennom Kvinesdal til kommunegrensen mot Flekkefjord. Veilinjen som foreslås er omtrent 30 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på 110 km/t.

I Nye Veiers forslag til linjevalg for ny E39 fra Lyngdal vest til kommunegrensen Kvinesdal/Flekkefjord foreslår selskapet gjenbruk av 5300 meter med eksisterende europavei.
I Nye Veiers forslag til linjevalg for ny E39 fra Lyngdal vest til kommunegrensen Kvinesdal/Flekkefjord foreslår selskapet gjenbruk av 5300 meter med eksisterende europavei. Foto: Sweco
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
17. feb. 2022 - 11:22

Nye Veier anbefaler at linje 5 gjenbrukes, der kryss Frøytland (som vist på kartillustrasjonen) vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal.

Målet er at planprogrammet og finsilingsrapporten skal legges ut på høring og offentlig ettersyn i månedsskiftet februar/mars 2022, med seks ukers frist på innspill.

Linje 5 8 (den blå) er Nye Veiers anbefaling for ny E39-korridor fra Røiskår i Lyngdal gjennom Kvinesdal til kommunegrensen mot Flekkefjord i Agder. <i>Illustrasjon:  Nye Veier</i>
Linje 5 8 (den blå) er Nye Veiers anbefaling for ny E39-korridor fra Røiskår i Lyngdal gjennom Kvinesdal til kommunegrensen mot Flekkefjord i Agder. Illustrasjon:  Nye Veier


Innspillene er hensyntatt

- Veilinjen vi anbefaler ivaretar både friluftsinteresser og viltets vandringsmønster i stor grad. Viktige kulturminner som finnes på strekningen, er også hensyntatt, sier planprosjektleder Kaaløy Jensen.

Høringsinnspillene som kom inn til varsel om oppstart, samt god dialog med planmyndigheter, regionale instanser og statlige organer har gitt Nye Veier verdifull kunnskap som er tatt med i arbeidet som nå skal sendes på høring.

Med seg i arbeidet har Nye Veier også knyttet til seg Birdlife Norway (Norsk ornitologisk forening (NOF) som har satt ut lytteposter på fugl, og prosjektet «Arkeologi på nye veier». Det har i løpet av prosjektet vært foretatt et stort antall befaringer og flere særmøter med blant annet lokale viltvald, lokale organisasjoner og berørte grunneiere.

Vurdert åtte ulike  linjealternativer

Til varsel om oppstart av planarbeid ble det gjennomført linjesøk, og det ble gjennomført grovsiling av et antall alternative veilinjer for ny E39. Anbefalte linjer for videre vurdering fra grovsilingsrapporten har dannet grunnlaget for videre detaljering, vurdering og finsiling.

- Vi har sett på åtte ulike gjennomgående linjealternativer med flere kryssalternativer. Dette er linjer med motorveistandard dimensjonert for fartsgrense 110 km/t. Videre har vi utredet én linje med redusert standard dimensjonert for fartsgrense 90 km/t på en del av strekningen (linje 10), sier Jan Håvard Øverland, prosjektleder i Sweco.

I finsilingsrapporten som ligger ved det innsendte forslag til planprogram, er egenskaper på linjealternativene, samt fordeler og ulemper ved de vurderte veilinjene, med tilhørende kryss og lokalveier på strekningen vurdert.

Planprosjektleder Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier er godt fornøyd med resultatet, og sier at det er en omfattende dokumentasjon som nå sendes på høring.

Anbefaling som gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Nye Veier anbefaler at linje 5 med kryss Frøytland vedtas og legges til grunn for videre planlegging av ny E39 mellom Lyngdal og kommunegrensen Kvinesdal/Flekkefjord.

Linjen som foreslås er ca. 30 kilometer lang, og skal ha fartsgrense på 110 km/t. Med bakgrunn i finsilingsrapporten, ser Nye Veier at den anbefalte veilinjen gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

- Linje 5-Frøytland vurderes å være blant de beste med hensyn på netto nytte per investerte budsjettkrone, samtidig som den legger til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem. Linje 5-Frøytland har beregnet lavt CO2-utslipp, og er den korteste gjenbrukslinjen. Nytt kryss på Frøytland vil gi en kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øyesletta, sier Kaaløy Jensen.

Nye Veier vil sammen med Sweco fortsette arbeidet med å optimalisere og detaljere anbefalt linje.

- Det vil videre i planprosessen arbeides med å forbedre den anbefalte linjen. Det vil være viktig å finne detaljløsninger langs linjen som tar hensyn til natur og miljø, samt å planlegge et trafikksystem som hensyntar de ulike brukergruppene og grunneiere som blir berørt. Det vil bli forsøkt å finne kostnadsbesparende tiltak og en effektiv anleggsgjennomføring som også ivaretar de ikke-prissatte verdiene, sier prosjektleder Øverland i Sweco.

Fortsatt tid til å komme med innspill

Prosjektleder plan i Nye Veier, Thomas Kaaløy Jensen <i>Foto:  Nye Veier</i>
Prosjektleder plan i Nye Veier, Thomas Kaaløy Jensen Foto:  Nye Veier

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle som har innspill om å fremme disse så tidlig som mulig i planarbeidet, når planprogrammet sendes på høring i månedsskifte februar/ mars.

- Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende seks uker etter kunngjøringstidspunkt. Nærmere dato vil bli informert om. Det vi primært ønsker nå er innspill på anbefalt linje 5 med kryss Frøytland og vei ned til Øye. I høringsperioden legger vi opp besøk på skoler og til barne- og ungdomsråd. Vi vil i tillegg avholde folkemøter og åpne kontordager. Tidspunkt for dette vil bli publisert i aviser, sosiale medier og på prosjektnettsiden, sier Kaaløy Jensen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.