ENERGI

Nye miljøkrav innen havbruk

Impregnering, vask, rengjøring og desinfeksjon av oppdrettsnøter innen havbruksnæringen skal heretter gi null utslipp av kjemikalier, dersom Statens forurensningstilsyn (SFT) får det som det vil.

I dag er kobber det miljøfarlige kjemikaliet som benyttes i størst omfang i oppdrettsnæringen, og krav om nullutslipp vil derfor først og fremst gjelde kobber. Kobber er i små mengder nødvendig for de fleste organismer. Men stoffet er også giftig, særlig for marine organismer, allerede ved lave konsentrasjoner. Regjeringen har derfor ført opp kobber på listen over miljøgifter der utslippene skal reduseres betydelig innen 2010, opplyser SFT.

Kobber brukes som antibegroingsmiddel på oppdrettsnøter på grunn av sine giftige egenskaper. Ved vask av nøtene fjernes ikke bare begroingen, men også restene av kobber. Utslipp av vaskevann er flere steder i Norge årsak til betydelig lokal forurensning i form av forsøpling og misfarging av strendene. Det er også målt økte kobberkonsentrasjoner i sedimentene.

Andre miljøfarlige kjemikalier som benyttes i enkelte notimpregneringsmidler er for eksempel diuron, tolylfluanid og løsemidler.

Forslaget til ny forskrift har høringsfrist 10. oktober 2001. Forskriften vil fullt ut erstatte utslippstillatelser etter forurensningsloven for disse aktivitetene. Det er foreslått at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2002, og at berørte bedrifter får tre års frist for å oppfylle kravene.

Les mer om: