Nye avskrivningsregler i industrien

Nye avskrivningsregler i industrien

Regjeringen innser at avskrivningssatsene for produksjonsinnretninger i industrien ikke er godt tilpasset levetiden på driftsmidlene.

Derfor foreslår de nå en forhøyet avskrivningssats på 10 prosent for anlegg som har en brukstid på under 20 år fra det er nytt.

Del av produksjonsmaskineriet

Noe av bakgrunnen for dette er at bedrifter som Alcoa i Mosjøen og på Lista i en dom fra 2010 fikk medhold i at produksjonsinnretninger som rensesystemer og strømskinner skulle kunne avskrives med 20 prosent.

Dette mener de fordi disse investeringene må kunne sees på som en del av produksjonsmaskineriet, og at det dermed skal avskrives som maskiner.

I saldogruppen for maskiner er satsen allerede 20 prosent, mens satsen i anleggsgruppen er på fire prosent. Uklarheten oppstår når man bedriftene ikke vet i hvilken gruppe man skal plassere ulike komponenter.

Setter opp til 10 prosent

I Alcoa-dommen er det lagt til grunn at mange av de aktuelle driftsmidlene har en levetid på om lag 20 år.

Departementet foreslår nå at hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg skal avskrives i saldogruppen for bygg og anlegg, mens det opprettes en underpost med 10 prosent sats for anlegg med opptil 20 års levetid.

Blir merarbeid

Baksiden med de nye reglene er at det kan bli merarbeid for bedrifter som må vurdere, dokumentere og kontrollere brukstiden for de forskjellige driftsmidlene.

Håpet fra departementet at disse ulempene i en viss grad oppveies av at det i framtiden blir færre tvister mellom skattyter og ligningsmyndigheter om grensedragning mellom anleggsgruppen og maskingruppen for driftsmidlene.