NVE kritisk til risikorapport

NVE kritisk til risikorapport
UKLARE ANSVARSFORHOLD: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap går svært nær NVEs ansvarsområde i arbeidet med "Nasjonalt risikobilde", mener NVE. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

“I dette arbeidet oppleves det som at DSBs samordningsrolle overskrides. [...] Det er ikke utenkelig at en slik rapport kan bidra til å endre fokus på prioriteringer for forebygging og beredskap og da basert på en hurtigstudie og i mindre grad basert på grundige faglige avveiinger”, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et brev til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

DSBs rolle i arbeidet med Nasjonalt risikobilde ligger ifølge NVE svært nær deres ansvarsområde, noe som vil kunne gi uklare ansvarsforhold.

“Utfordringen blir ikke mindre ved at fagdirektoratene er delvis trukket inn i arbeidet, men ikke har muligheten til selv å konkludere”, ifølge NVE.

For fort

NVE er bekymret for at tempoet i arbeidet og manglende mulighet til å gå nok i dybden faglig “i stor grad hindrer kvalitetssikring i alle ledd”.

I rapporten løftes enkeltlokaliteter fram som spesielt utfordrende uten at de vektes opp mot den totale utfordringen. NVE frykter det vil føre til stor oppmerksomhet og press for å gjennomføre tiltak, og at det vil medføre feilprioriteringer.

“Risikoen for et dreid faglig fokus på tvers av det fagmyndighetene står for vil etter vårt syn bety at samordningsmyndigheten faktisk tar et fagansvar inne på slike områder”, skriver NVE.

Slår tilbake

I et svarbrev slår DSB tilbake mot kritikken.

“Å utvikle et nasjonalt risikobilde er [...] ikke en oppgave DSB har tiltatt seg på egen hånd, slik NVEs brev kan gi inntrykk av, men en oppgave direktoratet er pålagt av overordnede politiske myndigheter”, skriver DSB.

Utviklingen av metoden har ifølge DSB skjedd i nær kontakt med Justis- og politidepartementet. DSB forstår ikke hvordan NVE kan hevde at DSB tar et fagansvar.

“DSB gjør ingen selvstendige vurderinger av sannsynlighet og konsekvens i forbindelse med NRB (bortsett fra på de områdene hvor DSB selv er fagmyndighet). DSBs rolle er å tolke og sammenstille informasjon fra fagmiljøene”, skriver DSB.

NVE avsto

DSB presiserer at de alene er ansvarlig for arbeidets konklusjoner.

“NVE ble invitert til å kommentere vår tolkning av resultatene fra work-shopene, men valgte å avstå fra dette. Dersom NVE ønsker økt innflytelse på resultatet av selve vektingen mellom ulike risikoområder og scenarioer, må dette skje ved at direktoratet forholder seg til metoden som er utviklet”, skriver DSB.

Usikkerhet vil alltid være en viktig størrelse i en risikoanalyse, og DSB er klar over faren for at risikobildet kan misbrukes.

“Det er derfor svært viktig at det understrekes at de enkelte scenarioene er ment som eksempler og ikke direkte kan brukes som prioriteringsgrunnlag”, skriver DSB.

Møte

NVE og DSB møttes for å diskutere saken torsdag. Direktør for NVEs skred og vassdragsavdeling, Anne Britt Leifseth, sa følgende før møtet:

– Vi er svært positive til at DSB utarbeider et risikobilde. På møtet skal vi snakke om grensegangen mellom oss som fagmyndighet og DSB som koordinator.

Les mer om: