NVE fastholder kjempebølge-vedtak

NVE fastholder kjempebølge-vedtak
NY VURDERING: Norges vassdrags- og energidirektorat mener BKK må oppgradere dammen ved Askjelldalsvatn til den sikreste damklassen, klasse 4. Bilde: Sveinung Klyve

Et dambrudd ved Askjelldalsvatn ville føre til at en 14 til 20 meter høy bølge feier gjennom hele Eksingedalen i Vaksdsal kommune i Hordaland, skrev Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt vedtak om at dammen måtte oppgraderes til den sikreste klassen i den nye damsikkerhetsforskriften, klasse 4.

Men Olje- og energidepartementet (OED) mente at vedtaket ikke var tilstrekkelig begrunnet, og at det ikke var godt nok synligjort hvordan de ulike kriteriene for klassifisering er vurdert. Derfor sendte OED vedtaket tilbake til direktoratet for ny behandling.

Les også: Advarer mot kjempebølge

Skjønn

Når damklasse fastsettes, skal både antall boenheter, skade på infrastruktur og samfunnsfunksjoner og skade på miljø og eiendom vurderes med utgangspunkt i en tabell. Ifølge forskriften skal det legges mest vekt på fare for tap av menneskeliv.

Hvis flere enn 150 boliger berøres, får dammen i utgangspunktet kovekvensklasse 4. Men dersom antallet berørte boliger er lavere enn 150, kan den likevel få konsekvensklasse 4 dersom summen av øvrige konsekvenser og berørte boliger blir spesielt store.

Dermed har NVE mulighet til å bruke skjønn. Det har NVE gjort, og krever at dammen oppgraderes til konsekvensklasse 4.

Les også:

Nedjusterte tall

Da OED krevde at NVE behandlet saken på ny, benyttet BKK anledningen til å utarbeide nye tall for hvor mange som blir berørt av et dambrudd.

Opprinnelig hadde BKK opplyst at 94 boenheter ville bli berørt, inkludert hytter omregnet til boenheter. Det ble også opplyst at 313 personer bor i Eksingedalen, og at 200-250 personer ville bli berørt av dambruddet.

Etter en ny opptelling opplyste BKK at 85 boenheter vil bli rammet.

NVE mener imidlertid at det i dette tilfellet er en mer nøyaktig metode å ta utgangspunkt i antall mennesker i dalen, 313, og trekke fra antall mennesker som ikke blir berørt. Årsaken er at det kun er om lag 20 boliger som ikke blir berørt av bølgen.

Les også: – Nå er det viktigste å ta vare på hverandre

Hytter

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) bor det i Norge i gjennomsnitt 2,3 personer per bolig. Hvis man her regner med om lag tre personer per bolig, kan man trekke fra 60 mennesker, slik at om lag 250 mennesker som bor i dalen direkte vil rammes av bølgen.

Omregnet blir det 108 boliger, skriver NVE. I tillegg kommer de som oppholder seg i hytter. Basert på BKKs opplysninger om hytter og gjennomsnittlig oppholdstid, utgjør dette 18 boenheter, og ikke 10 som BKK har oppgitt, ifølge NVE.

Til sammen utgjør dette ca. 120 boliger, og 270 mennesker.

Dermed kommer antall boliger isolert sett i konsekvensklasse 3, men ligger i den øvre delen av skalaen som går fra 21-150 boliger (48-345 personer).

Les også: – Alle data ser ut til å være intakt

Liten overlevelsesmulighet

Ifølge forskriften skal vurderingen ta utgangspunkt i om dambruddet kan føre til at vannet “kan berøre” boliger eller andre bygninger og steder der mennesker oppholder seg over tid.

Men ved Askjelldalsvatn “er det rimelig å legge vekt på at “kan berøre” med få unntak betyr at bolighus blir ført bort med vannmassene, og at sjansene for å overleve er liten”.

Direktoratet påpeker at det er snakk om 10.000-15.000 kubikkmeter vann som farer nedover dalen med en gjennomsnittsfart på ca. 45 km/t, og som gir en vannstandsheving på om lag 15-20 meter.

Les også: Fem ordførere har jobbet for å endre dette bildet

Kjøre fra bølgen

Videre påpeker NVE at ca. 30 kilometer av fylkesvei 344 vil bli vasket bort av vannmassene, mens fylkesvei 569 forbi Eidslandet til Modalen (ca. 12 km) vil også få omfattende skader og bli vasket bort på deler av strekningen.

BKK mener at trafikk som kjører i samme retning som dambruddsbølgen som hovedregel ikke bør regnes med, siden bilene kjører fortere enn bølgen (ca. 45 km/t). NVE er uenig.

Dessuten beregner BKK at kun fem personer vil være på veien og bli rammet av bølgen. NVE mener imidlertid at det vil være ca. 10 kjøretøyer som rammes, og at det vil være mer enn én person per kjøretøy.

Dette er medvirkende til at NVE setter skadene på infrastruktur og samfunnsfunksjoner i konsekvensklasse 3, og ikke 1 som BKK mener.

Les også: Frykter tapt produksjon

Veien skylles bort

BKK mener skadene på miljø og eiendom bør settes til konsekvensklasse 2. NVE påpeker imidlertid at alle berørte bygninger vil bli skylt bort av vannmassene. Det samme vil skje med ca. 40 km fylkesveg. Derfor bør ifølge NVE konsekvensklasse 3 brukes også her.

Konsekvensene utgjør verken hver for seg eller samlet et skadepotensial som tilsier at konsekvensene av et eventuelt dambrudd vil bli “ekstra store” slik at dammen må oppgraderes til konsekvensklasse 4, mener BKK. Isteden mener selskapet at konsekvensklasse 3 ville være riktig.

Les også:

Anker

BKK har tidligere påpekt at saken kan skape presedens slik og føre til store ekstrakostnader for kraftselskapene hvis lignende dammer også må oppgraderes.

Divisjonssjef Asgeir Thorsteinsson i BKK Produksjon sier selskapet har anket NVEs opprettholdelse av det opprinnelige vedtaket til OED.

– Denne gang har NVE i hvert fall begrunnet sitt vedtak i henhold til paragrafene i forskriften. Det som avdekkes nå er mer faglig uenighet om hvordan forskriften skal forstås. Vi vår bare kjøre løpet til ende og så får vi se hvem som har forstått forskriften riktig, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les mer om: