NVE får kritikk fra Riksrevisjonen

NVE får kritikk fra Riksrevisjonen
VIKTIGE TRANSFORMATORER: Et viktig ledd i tilsynsarbeidet på sentralnettet er oversikt over tilstanden til krafttransformatorer. NVE skal lage en nasjonal tilstandsdatabase.Statnett får ansvaret for å samle inn data og lage en årlig rapport. Det skal første gang skje 1. juni 2012, ifølge OED. Bilde: Statnett

NVEs tilsynsvirksomhet

NVE fører tilsyn med kraftmarkedet, nett- og fjernvarmeanlegg, økonomiske reguleringer, beredskap, damsikkerhet og at miljø- og landskapshensyn blir ivaretatt.

Valg av tilsynsobjekter skal blant annet være basert på:

  • Vesentlighet
  • Risiko
  • Geografisk spredning
  • Ulike selskaper – størrelse og typer
  • Om selskapet ikke har hatt tilsyn før, eventuelt ikke på lang tid

Kilder: Riksrevisjonen og NVE

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Den fører kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen er uavhengig av regjeringen og forvaltningen.

Riksrevisjonen kritiserer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å ikke ha en felles systemløsning som gir informasjon om hvem det skal føres tilsyn med, hvor og når NVE har utført tilsyn samt avvik innenfor de ulike tilsynsområdene.

Det er heller ikke etablert et felles system for registrering av ulykker og alvorlige hendelser.

Alvorlige konsekvenser

Riksrevisjonen understreker at konsekvensene for samfunnet kan bli store ved strømbortfall.

«Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at NVE ikke har etablert et tilfredsstillende system for å sikre nødvendig styringsinformasjon for tilsynsvirksomheten», konkluderer Riksrevisjonen i sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010.

«Mangelfull styringsinformasjon kan føre til feil prioritering i valg av tilsynsobjekt, og at tilsynsvirksomheten ikke i tilstrekkelig grad er basert på risiko og vesentlighet», heter det videre.

Omfattende arbeid

I sitt svar til Riksrevisjonen peker Olje- og energidepartementet (OED), som NVE er underlagt, på at direktoratet har satt i gang arbeid for å etablere tiltak på overordnet nivå for styring og oppfølging av tilsynsvirksomheten.

Arbeidet, som blant annet skal omfatte databaser over tilsynsobjekter, er imidlertid omfattende, og det vil ifølge OED kunne ta inntil to år før et overordnet og felles tilsynssystem er i full drift.

Departementet mener det er behov for tettere oppfølging av NVEs tilsynsvirksomhet.

Lite tilsyn i sentralnettet

Riksrevisjonen stiller også spørsmål ved om det er prioritert tilstrekkelig med ressurser til tilsyn med drift og vedlikehold i sentralnettet.

Revisjonen viser at det ikke har vært planlagt tilsyn med drift og vedlikehold i sentralnettet i 2009 og 2010.

I sitt svar til Riksrevisjonen viser imidlertid OED til at NVEs oppfølging av sentralnettet i 2009 ble konsentrert om oppfølging av problemene med Oslofjordkablene, som var ute av drift lenge på grunn av feil.

Departementet mener det derfor ikke er dekkende å si at det ikke ble ført tilsyn med sentralnettet i 2009.

Men departementet vedgår at tilsynet med drift og vedlikehold i sentralnettet har ligget på et for lavt nivå i 2010, og understreker at det planlegges tilsyn med sentralnettet både fra beredskapsseksjonen og nettseksjonen i 2011.

Til etterretning

NVE tar Riksrevisjonens anmerkinger til etterretning.

– I samarbeid med OED arbeider vi målrettet for å ytterligere styrke NVEs systemer for tilsyn med kraftforsyningen, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE til Teknisk Ukeblad.

Les mer om: