SAMFUNN

Norge blir større

Siden 1997 har forskere fra åtte land i nordområdene arbeidet for å kartlegge Polhavet i detalj, basert på tidligere hemmeligstemplede data fra den amerikanske og den russiske marinen. Resultatet har blitt et adskillig bedre oppdatert kartverk, som kan få konsekvenser for hvem som skal ha kontrollen over ressursene på og under havbunnen i området.

Stor betydning

– Dette er av svært stor betydning for Norge som industrinasjon, sier seiniorgeolog Harald Brekke i Oljedirektoratet (OD). OD er ansvarlig for oppfølgingen av arbeidet fra norsk side. Det er artikkel 76 i havrettskonvensjonen fra 1982 som slår fast at kontinentalsokkelen kan utvides utover 200 sjømil, dersom geologiske og osceanografiske forhold tilsier det.

– Det er hevet over enhver tvil at dette vil gjøre seg gjeldende for oss i nordområdene. Hvor mye er for tidlig å si, men det kan dreie seg om et område dobbelt så stort som sokkelen sør for Stadt.

Prosjektet heter International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) og har deltakelse fra Canada, Danmark, Tyskland, Island, Russland, Sverige og USA i tillegg til Norge. Budsjettet er lite, praktisk talt bare reiseutgifter for deltakerne. – Spesielt den vitenskapelige delen av prosjektet har vært en suksess, sier Brekke.

IBCAO-prosjektet er en liten del av kartleggingen som de norske myndighetene foretar av kontinentalsokkelens yttergrenser. Dette arbeidet har et totalbudsjett på rundt 25 millioner kroner årlig. Arbeidet skal være ferdig innen 2006.

– Det store prosjektet er spesielt viktig for industrinasjonen Norge. Det dreier seg om kontrollen over de ukjente naturressursene på de store havdypene. Den teknologiske utfordringen er stor, og vi opplever allerede et påtrykk fra for eksempel internasjonale farmasikonserner som ønsker å kartlegge genforekomstene på disse havdypene.

Rett plassering

Noen av resultatene av IBCAO-prosjektet var at de fikk rett plassering på de enorme undervannsfjellkjedene, med kløfter som stikker ned mot 5000 meters dyp. De fikk plassert Lomonosovryggen 100 kilometer lenger vest, og konstaterte at Gakkelryggen er en forlengelse av Atlanterhavsryggen.

De dokumenterte også at ismasser har satt spor etter seg helt ned mot det som i dag er 5000 meters dyp. De oppdaget dessuten sprekken som oppstår når kontinentene beveger seg fra hverandre, også i disse strøkene.

Les mer om: