OLJE OG GASS

Nordsjøarbeidere utsettes for kreftfarlig stoff: – Statoil mangler styring

Urovekkende, mener ekspert. Statoil er på ingen måte enig.

Statfjord-innretningene har ikke tilstrekkelig styring med benzen-eksponering ifølge Petroleumstilsynet.
Statfjord-innretningene har ikke tilstrekkelig styring med benzen-eksponering ifølge Petroleumstilsynet. Bilde: Harald Pettersen/Statoil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
24. apr. 2017 - 11:52

Da Statoil søkte om å forlenge levetiden på Statfjord C-innretningen i Nordsjøen, var en av forutsetningene at selskapet skulle sette i gang tiltak knyttet til benzen-eksponering.

Benzen finnes naturlig i olje, og er kreftfremkallende. Ny informasjon viser at benzen kan gi helseeffekter ved lavere eksponering enn tidligere antatt.

Statoil valgte etter hvert å droppe tiltaket på Statfjord C. Norske myndigheter hevder denne kanselleringen skjedde på for tynt grunnlag.

Informasjonen kommer frem i en tilsynsrapport fra Petroleumstilsynet (Ptil) der de har sjekket hvordan Statoil har fulgt opp forutsetningene for at de fikk forlenget levetid på Statfjord-innretningene.

Her går det frem at Statoil ikke har tilstrekkelig styring på eksponeringen av det kreftfremkallende stoffet benzen på Statfjord-innretningene.

– Det er ikke tilstrekkelig styring med benzeneksponering i prosessanleggene på Statfjord, skriver Ptil i rapporten.

Ukjent risiko og svakt grunnlag

Ifølge Ptil er det i oljeindustrien lite kunnskap om kreftfaren knyttet til benzen-eksponering.

– Undersøkelser som er gjort i næringen tyder på at kunnskapen om kilder til benzeneksponering, samt omfang og nivå av eksponering er begrenset, skriver tilsynsmyndigheten.

For å underbygge benzen-avviket vises det til en rekke punkter på Statfjord-plattformene:

  • Statoil har ikke gjort fullstendige gjennomganger av potensielle kilder til benzenforurensning for å vurdere om disse bidrar til benzeneksponering for personell.
  • Statfjord C har identfisert flere arbeidsoperasjoner med potensial for eksponering der risikoen er ukjent.
  • I forbindelse med piggmottak på Statfjord C er det registrert benzennivåer over grenseverdier
  • På samtlige Statfjord-innretninger er det identifisert arbeidsoperasjoner med høy og middels høy risiko. Ptil skriver at det er uklart for dem hvordan dette er fulgt opp med tiltak.
  • Særlig på Statfjord A og B er det begrensede målinger som ligger til grunn for risikovurderingene
  • Statoil har kansellert tiltak om å lukke prøvetakingspunkter på Statfjord C. Tiltakene ble beskrevet i forbindelse med søknad om levetidsforlengelse for plattformen.
  • Ptil mener kanselleringen ikke er i tråd med industripraksis og erfaringer fra andre Statfjord-innretninger. Det er heller ikke i samsvar med retningslinjene Norsk olje og gass anbefaler.
  • Ptil mener grunnlaget for kansellering av tiltaket er svakt.

– Summen av svakheter

– Vi mener at grunnlaget for å kutte risikoreduserende tiltak som de hadde omtalt i samtykkesøknaden ikke var tilstrekkelig og vi har gjort rede for svakheter i dette grunnlaget. Videre oppfølging vil vise hvor alvorlig dette er, sier pressetalsmann i Ptil, Øyvind Midttun.

Benzen er en organisk forbindelse. Molekylet består av en ring med seks karbonatomer som hver har ett hydrogenatom bundet til seg. <i>Foto: Arkiv</i>
Benzen er en organisk forbindelse. Molekylet består av en ring med seks karbonatomer som hver har ett hydrogenatom bundet til seg. Foto: Arkiv

– Statoil må nå svare for hvordan de vil følge opp avviket som er identifisert og hvordan de vil bringe virksomheten i samsvar med krav i regelverket. Vi avventer deres tilbakemelding, sier han videre.

Midttun forklarer at «mangelfull styring» i dette tilfellet er summen av svakheter, og at når det gjelder styring med benzeneksponering dreier det seg blant annet om selskapets evne til å identifisere alle kilder til benzeneksponering, gjøre fullstendige og representative kartlegging og risikovurdering.

– Det gjelder også det å følge opp eksponert personell med helsekontroller, iverksette tiltak for å redusere eksponering og overvåke eksponering over tid for sikre at endringer i prosessbetingelser og arbeidsoperasjoner ikke medfører risikoøkning, sier han.

Ekspert: – Urovekkende

Postdoktor i Kreftregisterets forskningsavdeling, Jo S. Stenehjem sier til Teknisk Ukeblad at han ikke kjenner tilsynssaken mot Statfjord direkte, og at han derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

Stenehjem har forsket på kreftfaren knyttet til eksponering for benzen. Han sier at det over en tid har vært mye fokus på benzen og at dette er kreftfremkallende ved lavere nivåer og for flere undergrupper av blod- og lymfekreft enn tidligere antatt.

– Dette ble nevnt i WHOs kreftforskningsinstitutts siste gjennomgang av benzen i 2009 og er i tråd med våre funn, sier han.

Stenehjem sier at det i lys av både deres egne og andres funn er manglende kontroll på benzeneksponering i petroleumsbransjen urovekkende.

– På generelt grunnlag kan jeg si at enhver utilstrekkelig kontroll med benzeneksponering og bruk av verneutstyr kan være kreftfremkallende og er dermed urovekkende, sier han.

– Ikke av samme oppfattelse

Statoil sier til Teknisk Ukeblad at de nå først skal svare Petroleumstilsynet på deres rapport.

– Vi er på ingen måte av den oppfattelsen av at vi ikke har styring på dette, og har etablerte krav, metodikk og strenge rutiner som skal gi god beskyttelse mot denne typen eksponering under arbeid, sier pressetalsmann Morten Eek til Teknisk Ukeblad.

Han sier at Statoil og industrien har over lenger tid arbeidet med problemstillinger knyttet til benzen-utfordringene på sokkelen.

Vis mer

– Fra 1970-tallet til tidlig 2000-tallet var det ikke tilstrekkelig kontroll på benzen-eksponeringer i industrien.

– Men er det det nå?       

– Ut fra at det hele tiden kommer mer kunnskap om benzen og helseeffekter har dette blitt jobbet veldig mye med. Det har igjen gitt økte krav til industrien slik at man over lang tid har sett bedre resultater over tid. Men vi er opptatt av at vi forstår dette godt slik at vi får satt inn riktige tiltak.

– Vi har gode styringssystemer på plass knyttet til dette og vi har godt verneutstyr, god veiledning og god kompetanse. Samtidig er det krevende å sikre etterlevelse av rutiner og prosedyrer rundt krav til arbeidsoperasjoner. Utfordringen er at per i dag kjenner man ingen nedre grense for når benzeneksponering kan være skadelig. Det er derfor all grunn til å ta benzeneksponering på alvor, noe vi også gjør gjennom å ha strengere grenser på benzenverdier på våre plattformer enn det som er norsk myndighetskrav, sier han.

– Blir aldri godt nok

Eek holder frem at Statoil legger til grunn et betydelig strengere regime på benzen-eksponering enn hva myndighetene krever.

– Norske myndigheters øverste grense for benzen-eksponering er 1ppm (parts per million) gjennom en åttetimers arbeidsdag. Statoil har, ut fra en føre-var-tankegang lagt et strengere regime til grunn enn dette myndighetskravet.

– Vi følger ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) grenseverdier. Dette er 0,5, som er halvparten av norske myndighetskrav. Videre kompenserer vi for at de ansatte jobber tolvtimersskift. – Dette gjør at vi gjør beskyttelsestiltak mot eksponering langt under maksgrense, som er 0,3 ppm gjennom en hel arbeidsdag, sier Eek.

– Er det godt nok i dag, slik dere ser det?

– Vi har vesentlig bedre kontroll her i dag takket være et systematisk arbeid med det, og strenge krav og rutiner på plass. Men vi kommer nok ikke dit at vi kan slå oss til ro og si at vi er fornøyd og ferdige med dette arbeidet, så lenge det er risiko for at en kan eksponeres for benzen. Her som i annet HMS-arbeid er arbeid med forbedring av rutiner og utstyrsbruk hele tiden nødvendig.

Svarer Ptil

– Er dere uenig i Ptils vurderinger?

– Vi kommer til å svare tilsynet på dette i tråd med den dialogen vi har med dem. Tilsynsfunksjonen er sentral for oss i arbeidet med å forbedre rutiner og gjennomføre tiltak.

– Ptil skriver også at dere har droppet tiltaket om lukking av prøvetakingspunkter på Statfjord C som var en del søknaden om levetidsforlengelse på Statfjord C. Hvorfor det?

– Det har vært utført en serie målinger hos oss. Beslutningen om ikke å lukke inne de forskjellige prøvetakingspunktene er basert på at de seriemålingene vi har gjort over tid er lav risiko for benzeneksponering ved arbeidsoppgaver her.

– Ptil mener at grunnlaget ikke var tilstrekkelig. Hva sier du til det?

– Det vil vi svare tilsynet på. Vi gjorde flere målinger av prøvetakingspunkter som viste konsistent lave konsentrasjoner, blant annet på produsert vann, og oppsummerte resultatene i et notat som vi har sendt over Ptil, sier Eek.

Statoil har fått frist til 27. april med å redegjøre for hvordan avviket blir vurdert.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.