NETTARKIV

NIF på ville veier

kjønnskvotering

NIFs oppfordring til medlemmene om boikott av DnB er kritikkverdig, selv om oppfordringen ble trukket tilbake. Hovedstyrets vedtak viser mangel på kunnskap om enkle økonomiske forhold, spesielt hvilke faktorer som er viktig ved verdivurdering av bedrifter. Oppfordringen fra NIF kom som følge av DnB-sjefens uttalelse om at lovpålagt kvinnekvotering til styret ville virke negativt på kursutviklingen i DnB.

Kursen på en aksje definerer markedsverdien på selskapet. I et børsnotert aksjeselskap er styrets hovedoppgave å maksimere aksjeeiernes økonomiske verdier på kort og lang sikt. Hvor viktig er styret i den forbindelse? For noen år siden oppsto begrepet intellektuell kapital (IK) i økonomisk teori. IK defineres som differansen mellom markedsverdien til et selskap og de bokførte verdiene som fremgår av regnskapene. En bedrifts IK består av to hovedkomponenter; strukturkapital og humankapital. Strukturkapital er bl.a. relasjonskapital (f. eks. kunder), patenter, varemerker samt teknisk og organisasjonsmessig infrastruktur. Humankapitalen er bedriftens menneskelige ressurser med hovedvekt på bedriftsledelsen. At kvaliteten på ledelsen er viktig, ser vi mange eksempler på i praksis. Når et børsnotert selskap endrer ledelse, kan aksjekursen over natten endres med opptil 100 prosent. Ledelsen er også viktig for tilgang på venturekapital. Dagens Industri, Sveriges ledende næringslivsavis hadde for kort tid siden en rundspørring blant 20 av Sveriges venturekapitalselskap om hva selskapene la vekt på ved sine investeringer. Foruten faktorer som f.eks. forretningsplan og finansielle deler av virksomheten svarte fire av fem at de la avgjørende vekt på ledelsens personlige egenskaper.

Et selskap hvor rekruttering til styret skjer på andre kriterier enn dyktighet til å skape økonomiske verdier for eierne, vil naturlig nok vurderes lavere av investor. Familieselskaper hvor familiebånd teller ved valg av ledelse, har f.eks. generelt svakere kursutvikling enn tilsvarende selskaper uten slike forhold. Samme vil gjelde ved kvinnekvotering til styret i en bedrift. Ganske enkelt fordi bedriften får feil fokus på håndtering av en av bedriftens viktigste konkurransefaktorer. Da Norge ble en vinnernasjon i vinter-OL i Salt Lake City, skyldtes det målbevisst satsing og hardhendt utvelgelse av de aller beste. Spørsmålet var ikke kvinne eller mann, men om utøveren hadde medaljesjanser. Dette gjelder også i den økonomiske virkelighet. På børsen er det faglige internasjonale kriterier for verdifastsettelse som teller. Kvinnekvotering er ikke på denne agendaen.

Når teknologifag generelt er svekket i Norge, kan en vesentlig årsak være mangel på faglig fokusering. Siviling.-utdanningen ved NTNU er ikke hva den var. NIF har som faglig forening et særskilt ansvar for å stille krav til faglig kvalitet og fornyelse både innenfor undervisning og forskning i teknologifagene. Her er det nok av utfordrende oppgaver. Enten det gjelder forskerstillinger, studieplasser eller bedriftsstyrer er kvinnekvotering den rene avsporing og svekker tiltroen til NIF som et seriøst organ.

Cand. real Jan Husebye, MNIF,

Studierektor Handelshøyskolen BI

Les mer om: