ARBEIDSLIV

NIF-lønn: Øker mest i statlig sektor

Gjennomsnittlig total lønnsvekst i privat sektor er 6,9 prosent, av dette utgjør AK (alders- og kvalifikasjonstillegg) 2,0 prosent og nivåøkning 4,9 prosent.

Tilsvarende tall for statlig sektor er hhv. 8,4 prosent, 1,0 prosent og 7,4 prosent. I kommunal sektor er tallene hhv. 2,7 prosent, 1,3 prosent og 1,4 prosent.

Oversikt viser Norske Sivilingeniørers Forenings lønnsstatistikk for medlemmer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdanning pr. 1.9.2002. Se tabeller og grafer som PDF-fil.

Hovedhensikten med den årlige offentliggjørelsen av noen hoveddata om lønnsforhold for medlemmer av Norske Sivilingeniørers Forening (MNIF), er å gi en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår.

Lønnsstatistikken er ingen tariff, men tallene er et hjelpemiddel til å oppnå en rimelig lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. Tar man utgangspunkt i eksamensår, må man ved lønnsvurdering ta hensyn til individuelle kvalifikasjoner, stillingens ansvars- og arbeidsområde og andre relevante faktorer. Utdrag av lønnsstatistikken legges også ut på NIFs hjemmesider.

Lønns- og interesseutvalget i NIF har vedtatt å begrense den statistikken som blir tilgjengelig for alle. Den åpne statistikken vil bare bli offentliggjort med gjennomsnittstall (aritmetisk middel). Dette er gjort for å synliggjøre at lønnsstatistikken er en del av medlemstilbudet til MNIF. På NIF sine hjemmesider vil medlemmer ha tilgang til mer detaljert statistikk. For arbeidsgivere i alle sektorer vil det også være mulig å få mer detaljert statistikk ved å henvende seg til NIFs generalsekretariat.

For å få tilgang til mer detaljert lønnsstatistikk trenger medlemmene sitt medlemsnummer som bla. står bak på TU.

Hvem er MNIF

MNIF er medlemmer av Norske Sivilingeniørers Forening. I statistikken er kun medlemmer med utdanning tilsvarende minst sivilingeniør nivå med. Det betyr f.eks at MNIF som er tatt opp på bakgrunn av 3-årig utdanning og praksis, ikke er med i denne statistikken. Sivilingeniørene utgjør 80 prosent av MNIF i statistikken, cand. real/cand. scient 13 prosent og cand. agric/jordskiftekandidater 3 prosent (hhv 11 og 16 prosent i statlig og kommunal sektor). De resterende utgjøres av diverse utenlandske og norske utdanninger.

Hvem er med

Det er bare heltidsansatte MNIF som er med i undersøkelsen. Alle spurte er bosatt i Norge. Alle yrkesaktive medlemmer i privat, statlig og kommunal virksomhet har fått tilsendt skjemaet, og det lages separate statistikker for de forskjellige sektorene. MNIF i NAVO-bedrifter er med i privat sektor.

Svarprosent

28.300 MNIF fikk tilsendt spørreskjema i september 2002, det er purret. Det er innkommet 17.060 skjemaer, noe som tilsvarer en svarprosent på 60,3 prosent.

Lønnsbegrep

NIFs lønnsstatistikk opererer med følgende lønnsbegrep: Avtalt årslønn pr. 1. september, medregnet verdien av bonus, provisjon etc. utbetalt siste 12 måneder. I offentlig sektor er også eventuelle B-trinn og T-trinn tatt med.

De tall statistikken opererer med inneholder således ikke inntekt i bistilling, overtidsgodtgjørelse, fast bilgodtgjørelse, verdien av fri bil og vakttillegg. Lønnsstatistikken inneholder heller ikke verdien av fri avis og telefon eller naturalytelser.Kommentar

Det lave antallet MNIF pr. eksamensår gjør at tallene for kommunal sektor må brukes med forsiktighet. Og i årets tarifforhandlinger i KS-området ble det avtalt at alle tilleggene for våre medlemmer skulle forhandles lokalt, uten referanser til avtalte økonomiske rammer, lønnstabeller eller avsatte potter. Selv om oppgjørende er gjeldende pr. 1. mai, skjedde forhandlingene så sent at resultatene hovedsakelig ikke er med i statistikken.

I tabell 2 og figur 2 (se PDF) gis en oversikt over den faktiske lønnsutviklingen de siste årene for yngre medlemmer ansatt i privat virksomhet.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.