ENERGI

Ni av ti elanlegg har feil

For mange av landets 2,4 millioner elektriske anlegg – 1,7 millioner husstander og 700.000 andre installasjoner – er kvaliteten basert på arbeidet elektromontører og eventuelt lærlinger utfører, eller har utført i sin tid.

Daglig leder Jon-Henrik Leere i Norsk Elektro-Kontroll AS hevder at det er større eller mindre feil i over 90 prosent av de elektriske anleggene. Riktignok finnes ingen offisiell statistikk på området, men erfaringer fra flere bedrifter som arbeider med internkontroll, tyder på at dette kan være riktig.

– Da vi vet at installasjoner blant annet kan bli utsatt for vibrasjoner, temperaturvariasjoner og i noen tilfeller glemt tilstrammet skrueforbindelser i tilkoblingspunkter, er det naturlig at en brann kan bli konsekvensen, sier Leere.

Han mener det er på høy tid at temaet elsikkerhet og driftssikkerhet tas opp til debatt her i landet dersom vi ønsker sikre anlegg og stabil kraftleveranse:

– I dag vil kostnaden med å få nullstilt anleggene, det vil si å få dem til å bli tilnærmet ufarlige hva brann og strømgjennomgang angår, beløpe seg til flere milliarder kroner.

Internkontroll

Norsk Elektro-Kontroll er et konsulentfirma som kvalitetssikrer elektriske anlegg i forhold til regelverket. De assisterer elektroentreprenører og andre i å etablere kontroll av elektriske anlegg.

Internkontrollforskriften fra 1992, som ble revidert i 1997, krever et kontrollsystem og en risikovurdering av faremomenter omkring elektrisiteten. Elektroforskriften krever at eier og bruker sørger for nødvendig tilsyn og vedlikehold av eget installasjon.

– Et påbud fra det offentlige er ikke å vente, fordi energiverkene har for få offentlige kontrollører, sier Leere.

Mange energiverk som har fått en ny eierkonstellasjon, har kanskje ikke interesse av å ha et fungerende tilsyn, fordi dette representerer en utgift fremfor en inntekt.

PVC gir brannfare

En av årsakene til våre store negative branntall er ifølge Leere bruken av PVC i elektrisk utstyr og kabler. På grunn av at tilkoblinger løsner, eller er løse av forskjellige årsaker, oppstår varme i tilkoblingspunkter.

Når PVC varmes opp og brenner, dannes saltsyre. Dette er korroderende i tillegg til å være meget giftig. Tilkoblingspunkter og metaller, i sikringsskap spesielt, får ofte en sterkt svekket funksjonalitet. På brannstatistikkene figurerer brann i sikringsskap høyt.

Bruk av momentverktøy når tilkoblinger gjøres, er viktig for å redusere farlig oppvarming i koblingspunkter. Dette er et krav både i gjeldende og forrige elektroforskrift. Det å kvalitetssikre tilkoblingene er spesielt viktig, siden vi i Norge har en tendens til å kjøre ganske stor belastning på sikringskursene våre sammenlignet med andre land.