Neppe plass til to englandskabler

Statnett tviler på at det er plass til to englandskabler, og mener North Connect må betale sin andel av nettkostnadene på land.

Neppe plass til to englandskabler
Gunnar Løvås, Statnett Bilde: Øyvind Lie

Statnett planlegger sin egen kabel på 1400 MW til England, i samarbeid med den engelske systemoperatøren National Grid. I kabelracet til England konkurrerer Statnett med North Connect, som skal eies av kraftprodusentene Lyse, Agder Energi, E-CO, Vattenfall og Scottish & Southern Energy (SSE).

Les også: Vil bygge verdens lengste sjøkabel

Ikke plass

Statnett har omfattende planer for oppgradering av nettet mellom Kristiansand og Sauda for å øke nettkapasiteten i det innenlandske nettet, slik at det kan tilknyttes nye utenlandsforbindelser.

Men Statnett vurderer likevel “at det fremtidige spenningsoppgraderte nettet trolig ikke vil ha kapasitet til to likestrømsprosjekter i størrelsesorden 1400 MW hver, tilknyttet Kvilldal [i Rogaland]”, går det fram av Statnetts høringsuttalelse til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Statnett arbeider for tiden med analyser som vil gi endelig svar på dette.

Alternativt ilandførøingssted er Sauda, også det i Rogaland. Hvis Sauda blir valgt, er det viktig at det blir gjennomført studier av hvilke virkninger NorthConnect vil få for det innenlandske nettet, påpeker Statnett.

Les også: Dyr kabel til Storbritannia

Ønsker anleggsbidrag

Regelverket for anleggsbidrag er under endring, og Olje- og energidepartementet skal avgjøre saken.

Statnett mener at det bør kunne kreves anleggsbidrag fra kunder i sentralnettet som utløser betydelige nettinvesteringer.

“Spenningsoppgraderingen av nettet for å legge til rette for flere utenlandsforbindelser vil koste flere milliarder kroner. Som kunde i sentralnettet må NorthConnenct dekke sin andel av disse kostnadene, og betale tariff for innmating og uttak fra sentralnettet”, skriver Statnett.

Les også: Englandskabel i skuffen

Kraftige virkemidler

Porteføljen av planlagte kabelforbindelser til utlandet vil øke behovet for opp- og nedregulering i det norske systemet. Ifølge Statnett vil håndteringen av den fremtidige systemdriften kreve kraftigere virkemidler som vil kunne påvirke utnyttelsen av kabelen.

Eksempler på dette kan være generelle rampingrestriksjoner (begrensninger på hvor raskt kraftflyten kan snus) og mulighet for avkortning av utvekslingskapasitet i spesielle situasjoner, mener Statnett.

Les også: NorNed-løsning kraftig forsinket

Ny teknologi

Det er to tilgjengelige teknologier for omformeranlegg, Voltage Sourced Converters (VSC) og Line Commutated Converters (LCC). VSC-teknologien har flere systemmessige fordeler for vekselstrømnettet.

“Statnett ønsker at North Connect i den videre prosjektutviklingen vurderer VSC-teknologien på lik linje med den tradisjonelle LCC-teknologien. Dersom LCC velges, vil Statnett blant annet stille krav om at det installeres roterende fasekompensatorer, oppad begrenset til likestrømsforbindelsens merkeytelse”, skriver det statlige nettselskapet.

Les også: Moe gjennomgår Statnetts kabelplaner

Vanskelig kraftflyt

BKK Nett kommer også med advarende innspill i sin høringsuttalelse. Selskapet viser til at det de siste årene har vært en økende utbygging av små og mellomstore vannkraftverk på Vestlandet og det finnes planer om betydelige mengder ny kraftproduksjon i regionen.

“Det viser seg at kombinasjonen ny kraftproduksjon på Vestlandet og en vesentlig økning i utvekslingskapasiteten med utlandet fra Sør-Norge, får store konsekvenser for kraftflyten på Vestlandet. Den meldte utenlandsforbindelsen til North Connect kommer i tillegg til dette og vil ytterlig forsterke utfordringene”, skriver BKK Nett.

Les også:

Spenningskvalitet

BKK Nett mener derfor at det er viktig å utrede konsekvensene for sentralnettet på Vestlandet i forbindelse med NorthConnects melding og at utredningene må belyse konsekvensene ved ulike ilandføringspunktene.

“Videre bør det i utredningene tas hensyn til andre planlagte utenlandskabler samt planer og potensiale for ny fornybar kraftproduksjon i regionen. Like-/vekselretteranleggets innvirkning på spenningskvaliteten bør også analyseres”, skriver BKK Nett.

Les også: 30 % bort i tap på NorNed

Les mer om: