Milliarder å spare

Flere rapporter viser at samfunnet kan spare betydelige beløp dersom plan- og byggesaksbehandligen blir mer effektiv. En fersk utredning fra KanEnergi AS viser et innsparingspotensiale på 3,5 milliarder kroner ved mer effektiv plan- og byggesaksprosess.

- Ved dette endringsforslaget i plan- og byggingsloven legger vi til rette for at utbyggingstakten kan øke. Vi kan dermed få fortgang i boligbygging, barnehageutbygging og opprusting av skolene. Dessuten kan viktige samferdselstiltak gjennomføres raskere, mener miljøvernminister Børge Brende.

Får departementet det som de ønsker vil det bli innført frister for kommunenes behandling av private reguleringsforslag, kommunestyrets endelige vedtak og for innsigelse fra berørte myndigheter.