ENERGI

Mer kommunal makt

- Forurensingslovens generelle forbud mot forurensning rammer slik brenning, men dette blir langt mer effektivt når kommunene selv får de redskapene de trenger for å sikre det lokale luftmiljøet, sier miljøvernminister Siri Bjerke i en pressemelding.

Kommunene har allerede ansvar for å håndheve forbudet mot forsøpling, og får nå et totalansvar for all ulovlig avfallshåndtering. De kan utarbeide egne forskrifter for brenning av hageavfall, halm samt bråte- og bålbrenning.

Avfallsbrenning foregår ofte i eller i nærheten av boligstrøk. De største negative effektene oppstår derfor i lokalmiljøet. Røyk fra slik brenning kan føre til økt pustebesvær og akutte astmaanfall, og kan være en ekstrabelastning ved at allergisymptomer forsterkes.

Utslippene fra slik forbrenning fører også til utslipp av miljøgifter, for eksempel PAH og dioksiner. Disse stoffene er kreftfremkallende og kan skade arvestoffet. Undersøkelser viser at omfanget av slik brenning og de lokale luftmiljøproblemene er betydelige i enkelte områder.

Dagens vedtak er et ledd i det generelle arbeidet med å øke kommunenes myndighet og ansvar på miljøområdet. Miljøverndepartementet sier at vedtaket vil bli fulgt av informasjon og veiledning til den enkelte kommune fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

Les mer om: