Trafikksikkerheten på fylkesvegene er viktig

I Innlandet fylke er det over 6800 kilometer med fylkesveger. Fylkesvegene binder Innlandsamfunnet sammen og er viktige veger for innbyggerne, næringslivet, besøkende og gjennomgangstrafikken. Derfor er det viktig å sørge for god trafikksikkerhet på fylkesvegene.

Sjur Strand er konstituert leder av Hovedutvalg for samferdsels i Innlandet fylkeskommune
Sjur Strand er konstituert leder av Hovedutvalg for samferdsels i Innlandet fylkeskommune Foto: Kongsvinger Arbeiderparti
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
17. mars 2021 - 08:21

I løpet av de siste 15 årene har det blitt investert milliarder på europavegene og riksvegene i Innlandet. Disse investeringene har gitt resultater ettersom antallet drepte og hardt skadde på hovedvegene har blitt redusert, og trafikkflyten er betydelig forbedret. Det vil også bli brukt store beløp de neste årene på RV 4, E6 forbi Lillehammer, RV 3 og E16 i Valdres.

Fylkesvegene er viktig i Innlandssamfunnet

Det er bra at investeringene på hovedvegene har bedret trafikksikkerheten på flere veger i Innlandet. Med 641 kilometer europaveger og 775 kilometer med riksveg, utgjør disse vegene en liten del av det totale vegnettet i Innlandet. Til sammenligning har Innlandet fylkeskommune ansvaret for over 6800 kilometer fylkesveg. Det er derfor fem ganger flere fylkesveger enn europa- og riksveger i Innlandet.

Fylkesvegene i Innlandet er viktige veger i folks hverdag fordi disse vegene binder Innlandssamfunnet sammen. En del fylkesveger er også viktige omkjøringsruter ved hendelser på europavegene og riksvegene. Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken, gjelder også fylkesveger. For å nå dette målet, er det nødvendig med betydelige summer til fylkesvegene i Innlandet.

Stort forfall på fylkesvegnettet

Det er et stort forfall på fylkesvegene i hele Norge. Bare i Innlandet er forfallet estimert til å være minst 4,4 milliarder kroner.

Innlandet fylkeskommune poengterte i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan, som skal gjelde for perioden 2022-2033, at det må sikres tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av fylkesvegene. <i>Foto:  Innlandet fylkeskommune</i>
Innlandet fylkeskommune poengterte i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan, som skal gjelde for perioden 2022-2033, at det må sikres tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av fylkesvegene. Foto:  Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune poengterte i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan, som skal gjelde for perioden 2022-2033, at det må sikres tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av fylkesvegene. Dette er viktig for at fylkesvegene sin funksjon skal opprettholdes, og at forfallet reduseres. For å få til dette, er det nødvendig å styrke bevilgningsnivået til fylkeskommunen. Bevilgningene til vedlikehold og oppgradering av fylkesvegene må økes med en milliard i året, og denne økte bevilgningen fordeles mellom fylkene etter andel fylkesveg. Økte bevilgninger fra staten er viktig for å redusere forfallet og bedre trafikksikkerheten. Nå er det rett før NTP legges frem av regjeringen. Vi er spente på om vi har blitt hørt.

Redusere utforkjøringsulykker og møteulykker

I forslag til handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2022-2026 (2028), som nettopp er lagt ut på høring, legges nullvisjonen til grunn for planlegging, utbygging, drift, vedlikehold og bruk av fylkesvegnettet. For å nå målet om at ingen blir drept eller hardt skadd på vårt vegnett, må vi redusere antallet utforkjørings- og møteulykker. Dette vil vi gjøre ved blant annet å utbedre kurver og sideterreng, forsterke midtoppmerking, skifte rekkverk, gjøre vilttiltak og utbedre kryss.

Øke andelen gående og syklende

Vi i fylkeskommunen har også et mål om å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende. Dette ønsker vi blant annet å gjøre ved at skolevegene gjøres tryggere slik at barn og unge kan gå eller sykle til og fra skolen og ved å styrke kollektivbudsjettet. Også her er vi avhengige av økte statlige bevilgninger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.