Jo, åpenhetsloven gjelder din bedrift

En vanlig holdning i næringslivet har vært at arbeid med arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjeden er fint å ha, men ikke viktig. Kjenner du deg igjen? Les dette, for det kan bli dyrt å gi blaffen.

Kristin Holter er seniorpartner i Stakeholder.
Kristin Holter er seniorpartner i Stakeholder.
Av Kristin Holter, senior partner Stakeholder as
13. sep. 2022 - 08:53

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Alle bedrifter,
unntatt de aller minste, må heretter gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å
sjekke arbeidsforhold og sikre at menneskerettigheter ikke brytes hos dine leverandører.
Du må kunnesvare på spørsmål fra publikum om dette arbeidet, og hvert år
offentliggjøre en redegjørelse om virksomhetens arbeid med aktsomhetsvurderinger
underskrevet av hele styret. Redegjørelsen skal legges på bedriftens hjemmeside signert
av hele styret. Hvis du ikke gjør den jobben, skal Forbrukertilsynet følge det opp, og om
nødvendig anmelde forholdet.

Hvem omfattes av loven?

Loven omfatter alle virksomheter som på balansedagen oppfyller to av tre følgende
vilkår:
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Hva er aktsomhetsvurderinger?

Aktsomhetsvurderinger er en metode som har vært i aktiv bruk av næringslivet siden
2011. Slik beskrives arbeid med aktsomhetsvurderinger i åpenhetslovens § 4:

a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

b. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten
enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens
forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller
forretningspartnere

c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative
konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b

d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c

e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan
negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d

f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Årlig styrerapport er en ny plikt

For å bidra til at arbeidet med aktsomhetsvurderinger tas på alvor, krever loven at styret
årlig (innen 30.juni hvert år), eller ved vesentlige endringer i bedriftens risikovurderinger,
skal offentliggjøre en rapport om arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Rapporten skal
underskrives av samtlige styremedlemmer, ligge enkelt tilgjengelig på bedriftens
nettsider og inneholde følgende informasjon:

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde,
retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative
konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å
iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for
negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Alle har rett på svar

I § 6 gir åpenhetsloven enhver, det vil si alle som stiller et skriftlig spørsmål til bedriften,
rett til informasjon om hvordan virksomheten håndterer arbeidet med
aktsomhetsvurderinger. Dette kan være kunder, journalister, politikere, skoleelever,
konkurrenter og til og med anonyme. Retten til informasjon omfatter både generell
informasjon og informasjon knyttet til en bestemt vare eller tjeneste som virksomheten
tilbyr. Bedriftens svarfrist er satt til tre uker, to måneder hvis det er et ekstra krevende
spørsmål.

Tvangsmidler

Det er Forbrukertilsynet som er gitt oppgaven med å påse at loven overholdes. I første
omgang vil de bidra med generelle råd og veiledninger, men forbud og påbud,
tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer er ris bak speilet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.