E18 Dørdal-Grimstad: Slik plasseres veikryssene

Få spørsmål skaper mer engasjement i motorveiprosjekter enn spørsmålet om hvor kryssene skal plasseres. Nye Veiers jobb er å plassere kryssene langs E18 fra Dørdal til Grimstad slik at samfunnsnytten blir best mulig.

Av Finn Aasmund Hobbesland, direktør for plan og samfunnskontakt, Nye Veier og Solfrid Førland, prosjektleder E18 Dørdal-Grimstad, Nye Veier.
19. mars 2019 - 09:06

I disse dager arbeider Nye Veier sammen med våre rådgivere for å gjøre klar vår faglige anbefaling om hvordan ny E18 fra Dørdal til Grimstad skal bli. Stortinget har gitt Nye Veier i oppdrag å bygge ut viktige hovedveier og skal prioritere utbyggingene slik at de mest lønnsomme prosjektene skal bygges ut først. Samfunnet skal bruke mye penger på ny E18 de neste årene. Vår oppgave som planleggere og utbyggere er å utvikle et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som samsvarer med målene som er satt for det interkommunale plansamarbeidet.  

Nytte og kostnader av veikryss

Å bygge veikryss er i seg selv et fordyrende element i veibygging. Når vi skal plassere kryssene på ny E18, leter vi etter plasseringer som gir mest mulig nytte for veibrukeren. Et veikryss er lønnsomt når nytten for trafikantene er høyere enn kostnadene ved å etablere krysset.

Kortere reisetid for trafikantene øker verdien av veiprosjektet og gjør at prosjektet kommer høyere opp på Nye Veiers prioriteringslister. I trafikkøkonomien er tid penger. Når mange sparer tid, sparer samfunnet mange penger. Derfor henger kryssplassering nøye sammen med beregninger av kjøremønstre.

Til å hjelpe oss med å finne de beste kryssplasseringene bruker Nye Veier tall, ekspertise og metodikk fra Statistisk sentralbyrå, SINTEF og andre fagmiljøer. Vi gjør beregninger og analyser og legger prognoser for fremtidige kjøremønstre. Analysene baserer seg på at trafikantene gjør rasjonelle valg, og først og fremst er opptatt av å komme seg raskest mulig fra A til B.

Redusere reisetiden, øke trafikksikkerheten og bedre kjørekomforten

Ny E18 fra Dørdal til Grimstad skal redusere reisetiden, øke trafikksikkerheten og bedre kjørekomforten for folk som reiser mellom byene og stedene i og utenfor regionen. Det samme gjelder trafikantene som kjører fra for eksempel Oslo til Kristiansand eller Stavanger. Det er et viktig mål å bygge kostnadseffektivt for å ikke belaste samfunnet med unødvendige kostnader. I planlegging av ny vei ser vi etter smarte og mer kostnadsbesparende løsninger. Vi ønsker for eksempel å minimere unødvendig transport av store masser og korte ned bruer for å redusere bruk av betong. På denne måten bidrar vi også til å redusere CO2-utslipp som følge av utbyggingen.

Krav til fem kilometers avstand mellom kryss

Ny E18 dimensjoneres for fire felt og hastighet på minst 110 km/t. Veianlegget skal være forberedt for framtiden og det legger føringer for kryssplasseringer.  

Norske veianlegg skal planlegges og bygges som angitt i Statens Vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Der stilles det krav om at det skal være minimum 5 km mellom hvert veikryss. Det går an å søke til Vegdirektoratet om å få lov til å fravike dette kravet, men kun hvis det er sterke samfunnsøkonomiske eller særlige kostnadsbesparende grunner til å gjøre det. Det er en forutsetning at risikoen for ulykker ikke må øke.

Trafikantnytte

Før vi anbefaler hvor kryssene bør ligge gjøres grundige vurderinger og analyser av det vi kaller trafikkantnytte. Både nåværende og framtidige trafikkmønstre må vurderes for å finne ut hvordan ulike kryssplasseringer påvirker muligheten for trafikantene til å benytte og komme raskt inn på den nye E18. Det er også nødvendig å se på trafikkavviklingen, om det vil bli god framkommelighet, eller om det kan bli kapasitetsproblemer i krysset og kødannelse.

Det vi ser på i konsekvensutredningen

Kryss representerer trafikksikkerhetsutfordringer; vår jobb er å finne en plassering som gir en mest mulig trafikksikkerhet for dem som skal bruke veien og krysset. I det perspektivet er oversiktlighet svært viktig. Vi gjennomfører grundige analyser for hvor mye det vil koste å bygge krysset og vurderer geologi og terreng som kan øke kostnadene. I tillegg må vi vurdere eventuelle konflikter med miljø- og samfunnsverdier. Et kryss krever mye areal og er et vesentlig større inngrep enn selve veien.

Alle disse forholdene vurderes grundig og systematisk i den konsekvensutredningen som pågår nå. Basert på resultatene av konsekvensutredningen vil Nye Veier anbefale plassering av kryssene som skal bringe folk fra hovedveien og videre til steder og byer på alle sider av den.  

Vurderer med og uten fem-kilometerbegrensningen

I den fasen vi nå er inne i E18-prosjektet gjør vi to ulike vurderinger: Vi ser både på den kryssplasseringen som er vurdert å være best når kravet på 5 km mellom kryssene er oppfylt, og vi ser på et alternativ hvor vi fraviker 5 kilometerkravet. Dette gjøres for å få belyst i hvilken grad det faktisk er forskjeller i samfunnsøkonomisk nytte og kostnader eller i hvilken grad alternativene kommer i konflikt med viktige miljøverdier. Metodikken er den samme som brukes for alle større infrastrukturprosjekter i Norge, og som gjelder de fleste prosjekter i nasjonal transportplan.  

Prosessen videre

Nye Veiers rådgiver som er Asplan Viak og Rambøll er godt i gang med utredningen av ulike veialternativer med tilhørende kryssplasseringer. Basert på konsekvensutredningen vil Nye Veier gi en anbefaling og samarbeide med de åtte kommunene som er en del av plansamarbeidet, for å komme fram til det veialternativet og kryssplasseringene som vi skal utarbeide kommunedelplan for. Flere av alternativene kan komme til komme å ganske likt ut når de vurderes opp mot målene for prosjektet. Det vil derfor være flere viktige valg som må gjøres i planarbeidet. Vanskelige dilemmaer og konfliktområder må vurderes og avveies. Denne delen av kommunedelplanarbeidet vil foregå fra midten av mars og fram til påske. Like før påske er det styremøte i det interkommunale plansamarbeidet. Da skal ordførerne i de berørte kommunene bestemme seg for det veialternativet som skal legges ut på høring. I høringsperioden har alle muligheter til å gi tilbakemeldinger om hva de synes om forslaget.

Etter en vurdering av alle innspillene fra høringen, kan det bli justeringer av planen. Deretter, enten før eller rett etter sommerferien, skal hver enkelt kommune vedta kommunedelplan for gjenstående utbyggingen av firefeltsvei på hele strekningen fra E18 Dørdal til Grimstad.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.