Den viktigste NTP’en på lang tid

I dagens energipolitiske og økonomiske samfunnsbilde kan en revidering av Nasjonal Transportplan synes mer krevende enn på lenge. Det vil være et godt utgangspunkt for arbeidet med et faglig grunnlag som er metodisk ryddig, har sterk integritet og et klart skille mellom fag og politikk.

Helge Jensen og Liv Nordbye er henholdsvis leder og nestleder i Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening.
Helge Jensen og Liv Nordbye er henholdsvis leder og nestleder i Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening. Foto: Jarle Skoglund
AV: HELGE JENSEN OG LIV NORDBYE, LEDER OG NESTLEDER I NORSK VEG- OG TRAFIKKFAGLIG FORENING
29. mars 2023 - 10:41

NASJONAL TRANSPORTPLAN ER et viktig verktøy for å sikre fremdrift og forutsigbarhet for utviklingen innen samferdselssektoren. Dette handler om hvordan man best kan nå disse samferdselspolitiske målene:

  1. Mer for pengene
  2. Effektiv bruk av ny teknologi
  3. Oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
  4. Nullvisjonen for drepte og hardt skadde
  5. Enklere reisehverdag
  6. Økt konkurranseevne for næringslivet

Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening (NVTF) mener at målene trenger en prioritering og at nullvisjonen er viktigst. Samferdselssektoren har lang tradisjon med å jobbe mot klare samferdselspolitiske mål, gjennomføre gode strategiske prosesser med brede, faglige utredninger som grunnlag for åpne, politiske beslutningsprosesser.

NVTF mener det er viktig å sikre den kontinuiteten som Nasjonal Transportplan-regimet representerer og den kompetansen som kreves for å gi svar på de utredningene som er fundamentet for videre arbeid. NVTF støtter Samferdselsdepartementets videreføring av denne modellen med et tydelig skille mellom faglig grunnlag, politiske meninger og særinteresser.

Vi bør kunne stole på at det faglige grunnlaget er metodisk ryddig, har sterk integritet, og er tilrettelagt for en god og åpen politisk debatt. NVTF har imidlertid oppfattet at deler av fagmiljøene ikke lengre synes at skillet mellom politikk og fag er like klart. Det er i så fall bekymringsfullt dersom det utvikles en praksis med bruk av lobbyister for særinteresser, fremfor å stole på nøytrale fagressurser med sterk integritet.

Teknologisk forståelse er viktig

NVTF er opptatt av at effektiv bruk av ny teknologi kan bidra til å nå målene om oppfyllelse av Norges klimamål, nullvisjonen for drepte og hardt skadde og en enklere reisehverdag. Eksempler på det er bruken av digitale løsninger innen kollektivtransporten. NVTF ser imidlertid med bekymring på at offentlig bestillerkompetanse preges mer av enkle økonomiske hensyn, mer enn av funksjonelle krav. Samt at kuttene i samferdselsbudsjettene er så store at det vil gå sterkt ut over fagkompetansen i bransjen pga manglende kontinuitet, og at omorganiseringene innen samferdsel pulveriserer små spesialistfagmiljøer slik at de forsvinner.

Vi er også bekymret for kutt i samferdselsbudsjettene, økte energipriser til drift og priser på utbygging og vedlikehold. Også kutt i planleggingen vil gå ut over kompetansen.

Bekymret for næringslivet

NVTF er også bekymret for den generelle reduserte konkurranseevnen for næringslivet som skjer i disse dager og som påvirkes negativt av motstridende mål, bla konsekvensen av Norges interne, spesifikke klimamål. Vi har en elektrifisering som skjer så raskt at det blir mangel både på strøm og nett til samferdselsformål, næringsliv og folk. Dette ser vi innen alle transportformer; bane, sjøfart og luftfart og veg.

NVTF er også bekymret for den ekstremt høye byggekostnadsindeksen og prisstigningen som skjer i bygge- og anleggsbransjen og som medfører helt uforutsette store kostnadsøkninger. Anerkjente faglige metoder må brukes NVTF peker på at det er viktig at det utarbeides et faglig underlag med sterk integritet som følger de anerkjente metodene som skal brukes og som gjør det mulig å sammenligne ulike forslag på en ryddig måte.

Dette gjelder bla. Utredninger som skal følge utredningsinstruksens seks krav, hvor særlig dette med at konsekvenser skal være belyst, og også samfunnsøkonomisk analyse. Her gjelder det å bruke forutsigbare metoder for både kostnader og nyttebetraktninger, inkl. uttak av gevinster.

Enhetlige metoder og åpenhet om konsekvensanalyser har samferdselssektoren tradisjonelt vært sterke på. Det forventer vi også i fortsettelsen. Kompetanse er også her en nøkkelfaktor. Vi vil påstå at det på lengre sikt blir det mer for pengene både til planlegging, utbygging, drift og vedlikehold dersom den rette fagkompetansen er tilgjengelig når den trengs.

En demokratisk prosess

Prosessen for Nasjonal Transportplan (NTP) er kanskje den viktigste og mest demokratiske strategiske prosessen i staten. Den skal bidra til gode valg og stor forutsigbarhet i utbygging og vedlikehold av samferdsel i Norge. Vi vil påstå at dette er den viktigste NTP’ene på lang tid, og i en vanskelig tid både nasjonaløkonomisk og i et bærekraftperspektiv. Det vil bli en utfordrende og vanskelig prosess å komme i mål. Dette også med tanke på at den forrige NTP ikke ble gjennomført som planlagt. Pågående strategiplan-prosess har et politisk tilsnitt som gjør det svært viktig å gi innspill for å ivareta en faglig integritet.

Oppsummert vil vi peke på tre forhold som vi mener det må tas tak i:

■ Kompetanse. Vi ser at det er en kompetanseforvitring i store tekniske virksomheter. Den situasjonen må tas opp i NTP.

■ Faglig integritet er viktig for gode resultater innen infrastruktur, bygging og drift, og ikke minst i organiseringen av det helhetlige statlige arbeidet med infrastruktur, som planlegging, bygging, bruk, drift og vedlikehold.

■ Bidra til å støtte arbeidet slik at det på alle måter følger den statlige utredningsinstruksen, samfunnsøkonomisk analyse, kvalitetssikringsregimet i staten og statlig målstyring.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.