ARKIVNYHETER

MC-føreren selv skyld i de fleste dødsulykkene

I to av tre tilfeller er det MC-førerens atferd som forklarer dødsulykken, viser analysene. De øvrige ulykkene skyldes bilførere, delt skyld eller forhold ved vegmiljøet.

- Det har vært mange myter om MC-ulykkene. En vanlig oppfatning er at ulykkene skyldes tekniske feil, bilførere som ikke overholder vikeplikt eller dårlig veg. Men dette er ikke hovedbildet fra analysen, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.Ekstrem adferd

1/3 av MC-førerne omkom som en følge av ekstrem atferd og fire av fem av disse var registrert hos politiet med anmeldelser for vold, narkotika, vinningsforbrytelser eller trafikkforseelser.

- Virkemidlene man tradisjonelt rår over i trafikksikkerhetsarbeidet vil ha liten effekt for denne gruppa. Men funnene indikerer at føreropplæring, trafikksikkerhetskampanjer og kontroll fungerer på flertallet av motorsyklister. Det har vært en halvering i MC-ulykker med dødelig utgang det siste tiåret i relasjon til antallet registrerte sykler, sier Ranes.Liten erfaring

I halvparten av de 153 dødsulykkene hadde mc-føreren mindre enn to års erfaring. 20 av de omkomne MC-syklistene hadde mer enn 10 års erfaring. – En del MC-førere har liten erfaring og dette gir seg utslag i mangel på tekniske ferdigheter og dårlig vurderingsevne, sier Ranes.Flertallet kjører sikkert

- De som døde på grunn av ekstremadferd er ikke representative de mer enn 100.000 menneskene som kjører motorsykkel i Norge, sier Morten Hansen i Norsk Motorcykkel Union, som har vært med på analysen.- En motorsyklist som har førerkort, aldri kjører ruspåvirket, eller uforsvarlig fort, har en relativt liten ulykkesrisiko, sier Hansen.

De fleste kjører lovlig

- Gruppa av risikovillige motorsyklister er liten, bekrefter førstebetjent Tore Johnsen i Utrykningspolitiet. - De aller fleste motorsyklister kjører innenfor lovens rammer, og ulykkestallene på norske veger er blant de laveste i Europa, påpeker han.- Politiet skal fortsatt prioritere målrettede fartskontroller på bakgrunn av kunnskapen denne analysen gir. Rus- og førerkortkontroll blir også viktige tiltak, sier Johnsen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.