KLIMA

Malariamyggen kommer til Norge

MALARIA: Et fuktigere og varmere klima kan føre til at vi får malariamygg på Østlandet om noen ti år, mener DN.
MALARIA: Et fuktigere og varmere klima kan føre til at vi får malariamygg på Østlandet om noen ti år, mener DN. Bilde: Løchen, Per
Mona Sprenger
16. juni 2009 - 14:01

Status

  • Global oppvarming vil medføre uopprettelige konsekvenser for natur og samfunn på jorda.
  • Mer ekstremvær, mer tørke, omfattende smelting av is, havstigning og flom vil føre til at arter utryddes, matvareproduksjonen reduseres og store landområder blir ubeboelige.
  • Fattige i utviklingsland rammes hardest.
  • Også i Norge ser vi allerede konsekvensene av klimaendringene.
  • Verdens utslipp har økt med 70 prosent de siste 35 årene.
  • Hav forsuring kan bli en av de største truslene mot livet i havet, og vil komme spesielt raskt på våre breddegrader.
  • Endringer i bruk av arealer er den største trusselen mot artsmangfoldet i Norge.
  • Norske utslipp økte med 8,4 prosent fra 1990-2008. En nordmann slipper ut ca. 12 tonn CO2 hvert år, tre ganger så mye som gjennomsnittet i verden.
  • For å nå EUs og Norges mål om å begrense temperaturøkningen til to grader, må utslippsøkningen i verden stanses innen 2015, og de globale utslippene må reduseres med 50 – 85 prosent innen 2050.

Kilde: Miljøstatus 2009

– Vi kan få et hav uten kommersielle fiskearter, sier DN-direktør Janne Sollie til Teknisk Ukeblad.

Hun viser til at havforsuringen kan bli en av de største truslene mot livet i havet og at det vil komme spesielt raskt på våre breddegrader.

Surere

Havet har blitt 30 prosent surere siden den industrielle revolusjonen startet.

– Noen beregninger viser at forsuringen kan mangedobles i løpet av dette århundret, sier direktør i Statens forurensingstilsyn (FT), Ellen Hambro.

Hun påpeker at presset på havet øker.

– Havet utsettes for stadig flere trusler. Dette er en stor utfordring for våre unike havressurser.

Enorm utfordring - Det er en enorm utfordring verden står overfor, mener SFT-direktør Ellen Hambro og DN-direktør Janne Sollie. (Foto: Mona Sprenger)

Enorm utfordring

I dag la SFF og DN i felleskap fram Miljøstatus 2009. En publikasjon med en helhetlig oversikt over miljøutfordringene i Norge.

Informasjonen bygger på fakta og analyser hentet fra fagmiljøene. Og selv om det finnes solskinnshistorier er utfordringene mange.

– Det er en enorm utfordring verden står overfor, hvis vi skal klare å holde to graders målet. En slik økning i middeltemperaturen vil gi svært alvorlige virkninger. Om økningen blir høyere, blir konsekvensene enda mer dramatiske, sier Hambro.

Masseutryddelse

Situasjonen er alvorlig når det gjelder biologisk mangfold, med stort press på arealene og trusler fra klimaendringene og fremmede arter.

– Naturens mangfold går tapt i høyt tempo over store deler av jorda. Vi er inne i den sjette masseutryddelsen, og verden mister opp mot 50 arter om dagen. Det betyr at hver tiende dyre- og planteart vil være historie om 25 år, sier Sollie.

Hun anslår at hvis temperaturen øker med to-tre grader, vil 30 prosent av artene forsvinne.

– Den store klimavinneren blir insekt. Om noen tiår kan vi ha malariamygg på Østlandet. Vi ser nå at flåtten sprer seg stadig lengre nord. Med det blir det flere borrelia-tilfeller.

Rabes og bendelorm

En annen trussel er fremmede arter. Mårhunden er på vei inn i norsk fauna.

Den kan gjøre store innhogg i fuglebestanden og kan spre rabis og farlig bendelorm.

– Det kan i verste fall bety slutten for tradisjonell høsting av bær og sopp, sier DN-direktøren, som viser til at det er umulig i flere land hvor mårhunden er etablert.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.