ENERGI

Lover ikke vannkraft-støtte

Atle Abelsen
17. jan. 2002 - 12:06

Rett før jul oppfordret regjeringen Stortinget å se på hva som kan gjøres for å oppgradere de gamle vannkraftanleggene i Norge. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med industrien. Men det er fremdeles liten politisk vilje til å sidestille vannkraft med vindkraft når det gjelder støtteordninger.

Spesielle fordeler

Fra før har Stortinget bestemt seg for å gi etablering av vindkraftanlegg spesielle fordeler, blant annet etableringsstøtte og halv elavgift. Dette til tross for at tekblad.no tidligere har dokumentert at myndighetene kunne stimulert til etablering av nærmere fire ganger så mye ny kraftproduksjon ved å gi opprustnings- og vedlikeholdsprosjekter i vannkraftsektoren de samme støtteordningene. Klikk herhref> for å se dokumentasjonen.

- Slik vi ser det, er vannkraftverkene pengemaskiner. Det er derfor lite trolig at Stortinget vil gi tilskudd til å oppgradere disse, sier lederen i Stortingets Energi- og miljøkomite, Bror Yngve Rahm (KrF) til Teknisk Ukeblad. Han tenner imidlertid et lite håp for vannkraftprodusentene: - Derimot kan vi vurdere å se på skattesiden for etablerte anlegg.

Rahm sier at årsaken til at Stortinget har gitt tilskudd til vindkraft er at dette er et mer banebrytende arbeid.

- Det er viktig å gi tilskudd til utbyggingene slik at de blir mer økonomisk forsvarlige, mener han.

Kan stimulere til prosjekter

Fra før har Stortinget vedtatt at oppgradering og modernisering av vannkraftanlegg kan søke om fritak for investeringsavgift. Dette kan stimulere til flere interessante prosjekter, som har ligget i ingeniørenes skrivebordsskuffer i mange år. To av disse er Røssåga på Helgeland og Embretsfoss i Buskerud.

- Modernisering og utvidelse av Røssåga er en del av et større prosjekt, der vi ser på de totale mulighetene for å få mer kraft fra flere av våre eksisterende kraftverk på Helgeland, i tillegg til noen nye, sier prosjektleder Arne Sandvold hos Statkraft.

I dag produserer Statkraft rundt 2,5 terawattimer (TWh) årlig bare i Røssåga-anleggene. For rundt tre milliarder kroner kan produksjonen økes med ytterligere 1,5 TWh fra området innen 2010, hvorav 1 TWh ny kraft kan komme fra Røssåga. Men da må de økonomiske rammebetingelsene ligger til rette for det.

- Vi har i dag ikke kalkulert inn noe annet enn fritak for investeringsavgifter. Disse prosjektene står i dag på egne økonomiske bein, selv om enkelte kan være marginale. Eventuelt ytterligere støtteordninger vil selvsagt både kunne aktualisere og fremskynde både disse og ikke minst andre miljøvennlige vannkraftprosjekter, sier Sandvold.

Han legger til at Statkraft legger stor vekt på at prosjektene utvikles i samarbeid med lokalsamfunn og myndigheter etter strenge miljøkrav, og at kjøringen av anleggene skal ha minimale miljømessige konsekvenser for vassdragene.

- Hovedutfordringen er å få myndigheter og politikere til å se at moderne vannkraft kan utvikles på naturens premisser, slik at man kan få aksept for slike prosjekter. Moderne vannkraftutbygging trenger ikke være "å legge elver i rør", eller "å demme ned" store dalfører. Det er fullt mulig "å høste overskudd" fra elvene i flomperioder og likevel få mye energi ut, hevder Sandvold.

Pengemaskin

Buskerud Kraftproduksjon vurderer på samme måte å øke produksjonen fra Emretsfoss kraftverk. Disse aggregatene er fra femtitallet, og trenger uansette en modernisering.

- Men ikke for enhver pris, sier administrerende direktør Ole Sunnset. - Alternativet er å la kraftverket skure og gå i ytterliger ett eller to-tre tiår. Så lenge det er nedbetalt og fungerer, så er dette faktisk et godt alternativ for oss.

Men Sunnset er også opptatt av de miljømessige og samfunnsmessige sidene av Buskeruds kraftproduksjon.

- I dag har vi et potensial for å øke produksjonen fra 265 GWh årlig med ytterligere 115 GWh. Prisen for det prosjektet er rundt 350 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på rundt tre kroner pr kWh i den økonomiske levetiden for den nye kraften. Det er i grenseland for hva som er økonomisk forsvarlig, selv med dagens kraftpriser. Det sier seg selv at med eventuelle ytterligere økonomiske incentiver fra myndighetene, blir dette prosjektet mer aktuelt å gjennomføre. Da kunne det også blitt aktuelt å øke den totale kraftproduksjonen fra anlegget ytterligere.