Laveste anbud avvist på rv 7

Laveste anbud avvist på rv 7
Ny riksveg 7 er markert med blå, heltrukket linje, Bergensbanen er markert med svart, stiplet linje. Den grønne sirkelen markerer jernbanestrekningen som skal legges om. Nå ligger det an til at Veidekke får den jobben. Ill.: Statens vegvesen Bilde:

Contexo fra Mysen lå nesten 5 millioner lavere enn Veidekke da anbudene ble åpnet, men Vegvesenet har avvist Contexos anbud fordi man mener firmaet mangler erfaring og kompetanse fra tilsvarende arbeid.

Ytterligere et anbud er avvist av samme grunn. Det ble gitt av Seltor fra Porsgrunn.

Jobben består i å legge om Bergensbanen over en strekning på 700 meter. Omleggingen er nødvendig for at den nye riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika skal kunne krysse banen.Spiss vinkel

Bergensbanen skal føres over riksveg 7 på en 77 meter lang bru. Den får et 33 meter langt hovedspenn og to 22 meter lange sidespenn. Total bredde blir 9 meter. Den store lengden skyldes av veg og bane kommer til å krysse hverandre i spiss vinkel.

Begge landkarene og en av pilarene blir fundamentert på stålrørspæler til fjell. Til sammen 240 meter pæler skal slås ned.

Mesteparten av den nye jernbanestrekningen skal gå på fyllinger. Til å bygge opp disse vil det gå med 35 000 kbm sprengstein, som vil bli hentet fra Rallerudtunnelen, den ene av de to tunnelene på den nye vegen. Nåværende bane går også på fyllinger. Steinmassene i disse vil bli brukt på veganlegget.100 meter rørpressing

Oppdraget omfatter også rørpressing gjennom de gamle jernbanefyllingene. Det er nødvendig for å tilpasse bekkeløpene gjennom gammel og ny fylling til hverandre. Til sammen 100 meter rør skal presses.

Når Jernbaneverket lyser ut oppdrag, setter man vanligvis grunnarbeid og jernbanetekniske installasjoner ut på separate entrepriser. Det har ikke Vegvesenet gjort. Den som får denne kontrakten, skal legge sviller og skinner og montere master og kontaktledningsanlegg.

Jobben må være gjort innen 28. september. Da blir det en togfri helg som blir brukt til å legge Bergensbanen over på sin nye trasé. Etter omleggingen blir banen 17 meter kortere enn i dag, og en krapp sving blir slakere. Største avstand mellom ny og gammel trasé blir 20 meter.Betongtunnel til sommeren

I tiden framover vil Vegvesenet lyse ut flere jobber på riksveg 7. De fleste er små, men ikke alle. Til sommeren blir det lyst ut en jobb som omfatter anlegg av 1 200 meter ny veg, hvorav 180 meter skal gå i betongtunnel.

Omleggingen av jernbanen er prosjektert av Norconsult, som også har prosjektert hele den nye riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Åpningen av vegen finner sted i juni 2014.

Les mer om: