Kritisk til veitilsyn

Kritisk til veitilsyn
SAVNER: Liv Kari Hansteen og RIF savner uavhengighet i det nye veitilsynet. Bilde: Truls Tunmo

Et nyopprettet veitilsyn skal være på plass i 2012. Tilsynet skal ligge som en egen enhet under veidirektøren.

Ivaretar ikke behovet

– RIF har lenge etterlyst et frittstående veitilsyn, men organiseringsformen ivaretar ikke behovet for uavhengighet. Blant annet hadde det vært nyttig med et 100 prosent uavhengig tilsyn i telehivsaken, sier Liv Kari S. Hansteen, administrerende direktør i RIF, bransjeorganisasjonen for rådgivende ingeniører.

Veitilsynet skal legges til Voss der skal bygges gradvis opp. Først ut er det statlige veinettet, før det etter hvert også innføres tilsyn også med fylkesveier og kommunale veier.

Mangler uavhengighet

– Denne saken kommenterte vi også på statsbudsjettet i fjor, og RIF er fortsatt svært kritisk til at prinsippet om uavhengighet ikke er blir ivaretatt med organiseringen myndighetene legger opp til, sier Hansteen.

RIF mener at selv om Statens vegvesen har god kompetanse på området og samferdselsministeren legger vekt på et tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom tilsynet og Statens vegvesen, er ikke dette godt nok.

Fare for rolleblanding

– Et uavhengig tilsyn er et viktig grep for å unngå uheldige rolleblandinger. Krav og kontroll fra et uavhengig veitilsyn vil være en sikkerhet for at både Vegvesenet og anleggsnæringen styrker og videreutvikler sin kompetanse. Det er behov for et helt frittstående veitilsyn. På den måten legger en til rette for åpne prosesser og bedre veikvalitet, sier Hansteen.

RIF mener at tilsynet må ha en tredjepartsfunksjon også i forhold til Statens Vegvesen. Mandatet må ivareta åpenhet, fagkompetanse og trafikksikkerhet og samtidig forhindre unødig byråkrati. Forskjellen mellom en dårlig og godt vedlikeholdt vei, kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. Rasene i fjor, skandalen i Hanekleivtunnelen i 2007 og oppstyret rundt telehiv på nyere norske veistrekninger har gjort at RIF stadig har påpekt behovet for et uavhengig tilsyn for norsk veiinfrastruktur.

Telehiv

RIF er også kritisk til hvordan politikerne har kastet seg inn i telehivdebatten, og mener det er et godt eksempel på behovet for et uavhengig tilsyn.

– Samtlige partier med Kleppa i spissen har ukritisk etterlyst en ny, “bedre” og vesentlig dyrere oppbygging av veier. For å oppsummere dette kort kan man si at politikerne nå mener å vite hva som er beste praksis.

Hansteen er kritisk til at politikerne nå vil bygge veiene slik at det aldri kommer frost i undergrunnen. Hun peker på at Statens vegvesen derimot har som prinsipp å byggeveiene slik at frosten ikke gir skader på veiene. Dette er et prinsipp RIF mener ikke bør fravikes dersom vi skal utnytte de ressurser vi har til rådighet i Norge.

Veitilsyn kunne ordnet opp

– De gangene vi har fått skader kan man tilbakeføre skadene til andre forhold enn dette prinsippet. Ved å grave blindt for å unngå all frost i undergrunnen, gjøres ingen vurderinger av hvor nødvendig denne utgravingen er med tanke på teleskader på veibanen. Kort sagt kastes penger, tid, ressurser og trafikksikkerhet ut av vinduet.

– Jeg er sikker på at i en sak som denne ville et uavhengig tilsyn klart, tydelig og med uavhengig faglig tyngde fortalt politikerne at Vegvesenet gjør en meget god jobb på utforming av prinsippet for veioppbyggingen, sier hun.