Krever at alle veger skal være rassikret innen 2030

Krever at alle veger skal være rassikret innen 2030

Fakta om Nasjonal rassikringsgruppe  • Opprettet i 2001 – i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø.
  • Fylkene som er representert i gruppa, er de syv mest rasutsatte i landet: Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
  • Hvert fylke har utnevnt en representant til gruppa.
  • Målet til gruppa er at alle offentlige veier skal være sikra mot ras innen 2030 – for å oppnå dette, trenger man høyere bevilgninger, om lag 2 milliarder per år.
  • Nasjonal rassikringsgruppe på nett: www.skredsikring.no

Tirsdag 8. februar inviteres Nasjonal rassikringsgruppe til konferanse i Oslo. Her lokker de med et bredt sammensatt program, og samferdselsminister Kleppa slår an tonen med å innlede om regjeringens arbeid for rassikring.NVE er skredetaten

NVE har fått det nasjonale ansvaret med å bygge opp en skredetat i Norge, og direktør Anne Britt Leifseth deltar på rassikringskonferansen for å fortelle om dette arbeidet og hvilke utfordringer hun ser i tiden fremover. I tillegg kommer skredeksperter fra fremtredende miljø i Sveits og Østerrike kommer for å gi en innføring i arbeidet de gjør i forhold til varslings- og sikringsmetoder, sonekart og utdanningssystem.

Representanter fra Statens vegvesen deltar for å fortelle om rassikringsarbeidet her til lands, og Oddvar Flæte, som ledet Klimatilpasningsutvalget, vil innlede om sårbarhet og tilpassingsbehov som følge av klimaendringer. Publikum og deltakere på konferansen får også høre om hvordan mennesker som lever med konstant rasfare, organiserer hverdagen sin. Publikum får mulighet til å stille spørsmål til innlederne.Trygghet og livskvalitet

Leder for Nasjonal rassikringsgruppe, Åshild Kjelsnes, er fornøyd med å ha fått på plass et så variert program til konferansen.

– Det er utrolig viktig at bevilgningene til rassikring i Norge blir intensivert i årene som kommer. Dessverre er det fortsatt altfor mange som ikke tar innover seg hvor alvorlig det er å måtte leve med rasfare. Det handler i bunn og grunn om trygghet og livskvalitet for en stor del av befolkningen i landet vårt, sier Kjelsnes.

Les mer om: