ENERGI

Krafttak for vedlikehold

Sima kraftstasjon er velholdt, men trenger likevel effektivt vedlikehold.
Sima kraftstasjon er velholdt, men trenger likevel effektivt vedlikehold. Bilde: Statkraft
Atle Abelsen
16. mars 2006 - 07:30

Prosjektet «Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon» har et årlig budsjett på 5,6 millioner kroner til og med 2010, til sammen 28 millioner kroner.

Forskningsrådet bidrar med 1,8 millioner kroner årlig gjennom programmet Renergi.

Kraftselskaper og leverandørbedrifter bidrar til finansieringen, i tillegg til en betydelig egeninnsats gjennom deltakelse i prosjektgrupper.

– Resultatene fra prosjektet skal gjøre kraftselskapene i stand til å øke vedlikeholdsfunksjonens bidrag med minst 20 prosent i løpet av en femårsperiode, sier seniorforsker Eivind Solvang ved SINTEF Energiforskning til bladet Elektro.

Han er leder for prosjektet, mens Tore-Johan Flåm fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er leder for brukergruppen i prosjektet.

Målet med prosjektet er å fremskaffe resultater i form av

  • metoder, indikatorer, kriterier og styringsverktøy for beste praksis i vedlikehold og rehabilitering, samt eksempler på resultatrettet anvendelse
  • levetidskurver for kritiske komponenter i kraftverk og et programvareprodukt for oppdatering av levetidsdata basert på ekspertvurderinger, tilstandsdata og driftsstatistikk
  • scenarier for vedlikehold og rehabilitering mot 2030, samt ideer og lø sninger for å møte framtidige tekniske, organisatoriske og forretningsmessige utfordringer
  • PhD-studier, etterutdanningskurs på masternivå, internasjonalt PhD-kurs

Prosjektet er initiert av energiverkene gjennom bransjeorganisasjonen EBL Kompetanse. Prosjektet ledes og gjennomføres av SINTEF Energiforskning.

I alt 17 norske kraftselskap og tre svenske (gjennom ELFORSK) deltar, sammen med GE Energy, Alstom Norway og SN Power på leverandørsiden.

Les mer om: