KRAFT

Kraftselskapene får ikke kapital

VIL HA KAPITAL: Kraftselskapene har dårligere muligheter enn andre store norske industriselskap til å innhente ekstern kapital for finansiering av nye prosjekter, og ønsker derfor investeringer fra Statens pensjonsfond Norge.
VIL HA KAPITAL: Kraftselskapene har dårligere muligheter enn andre store norske industriselskap til å innhente ekstern kapital for finansiering av nye prosjekter, og ønsker derfor investeringer fra Statens pensjonsfond Norge. Bilde: E-CO
Øyvind LieØyvind Lie
12. apr. 2011 - 07:05

Agder Energi, BKK, Eidsiva Energi, Lyse, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Troms Kraft vil ha Finansdepartementet til å gjøre det mulig for Statens Pensjonsfond Norge (SPN) å investere i unoterte aksjer i norske kraftselskaper som eier storskala vannkraftverk.

I dag kan ikke kraftselskapene uten videre noteres på børs fordi industrikonsesjonsloven setter krav om at selskap som eier storskala vannkraftverk må være underlagt minst 67 prosent offentlig eierskap.

Får ikke kapital

Det medfører en begrensning i aksjenes omsettelighet som i praksis er til hinder for børsnotering.

“Kraftselskapene har dermed mindre muligheter enn andre store norske industriselskap til å innhente ekstern kapital for finansiering av nye prosjekter og dermed for utvikling av selskapene. Folketrygdfondet mister på sin side anledning til å foreta investeringer som tradisjonelt har gitt god avkastning”, heter det i brevet.

Brevskriverne ønsker derfor at Folketrygdfondets rammeverk endres slik at det åpnes for å kunne investere i kraftselskapene.

“Det er en uheldig konsekvens av konsesjonsreglene, sammenholdt med børsregelverket, at Folketrygdfondet utestenges fra å ta del i eierskap til en sentral del av norsk industri”, heter det i brevet.

Selskapene merket brevet med “Unntatt offentlighet”, men det skal nå mer til enn før for å unnta slike brev fra offentligheten. Finansdepartementet har derfor gitt Teknisk Ukeblad innsyn i brevet.

Les også: Vil bygge verdens lengste sjøkabel

Fokus på aksjeutbytte

De regionale kraftselskapene i Norge er alle blant de 100 største selskapene i landet, og omsetter hver for seg for mellom 1 og 10 milliarder kroner i året.

De fem kraftselskapene er alle fullt ut eid av Statkraft, kommuner og/eller fylkeskommuner.

“Vi vurderer disse som profesjonelle eiermiljøer, med høy fokus på aksjeutbytte, industriell utvikling, innovasjon og total aksjeverdiutvikliing”, heter det i brevet.

Dersom det åpnes for at Folketrygdfondet kan investere i kraftaksjer, “vil fondet kunne være med på rettede emisjoner som gjør det til eier innenfor den fritt omsettelige tredjedelen av aksjene”.

Regjeringen har gitt klart uttrykk for at den ønsker å opprettholde og styrke offentlig eierskap til norsk vannkraft.

“Kombinert med kraftselskapenes gunstige kompetanse- og ressursmessige situasjon i forhold til satsinger innen annen fornybar energi, regionalt distribusjonsnett for elektrisk kraft, bredbånd, internasjonal vannkraft med videre, tilsier dette at denne industrien ikke bør være stengt for investeringer fra Folketrygdfondet”, heter det i brevet.

Les også: Mener Høyre er ukritisk kabel-tilhenger

Avvist av departementet

Men hos Finansdepartementet møter kraftselskapene en kald skulder.

Departementet viser til det nye mandatet for Statens pensjonsfond Norge, som trådte i kraft 1. januar 2011. Det åpner for at fondets midler kan investeres i unoterte selskaper hvor styret har utrykt en intensjon om å søke om notering på regulert markedsplass. Det er imidlertid ikke åpnet for at fondets midler kan investeres i unoterte aksjer på generell basis.

“Departementet vil peke på at SPN er en finansiell investor og at det derfor er naturlig at spørsmålet om fondets investeringsstrategi bør utvides til å inkludere unoterte aksjer

bør skje ut fra en bred og generell tilnærming, og ikke med utgangspunkt i en bestemt sektor”, heter det i svarbrevet.

Les også: – Norske Skog må slippe elsertifikatene

Avviser sammenligning

I brevet fra kraftselskapene trekkes det sammenligninger mellom SPN og Statens pensjonsfond Utland (SPU).

“Denne sammenlikningen er etter departementets syn lite treffende. Heller ikke SPU kan i dag investere i unoterte aksjer. Det er uansett flere grunner til at det vil være naturlig med en viss forskjell mellom investeringsstrategien for SPU og SPN, skriver departementet.

Departementet viser til at det i meldingen om Statens pensjonsfond som legges fram denne våren, er varslet en bred gjennomgang av den aktive forvaltningen i SPN.

“Departementet mener derfor at det uansett ikke er naturlig å vurdere spørsmålet om investeringer i unoterte aksjer før Stortinget har fått anledning til å drøfte spørsmålet om aktiv forvaltning i SPN i en bredere sammenheng“, heter det i svarbrevet.

Les også: Statoil og Ptil gransker Visund parallelt

Risiko

I svarbrevet peker departementet også på at det ville kreves en nærmere vurdering av hvilke egenskaper slike investeringer har og hvordan de antas å påvirke fondets avkastning og risiko.

En forutsetning for å videreutvikle investeringsstrategien for fondet vil også være behovet for betryggende styring av andre typer risiko enn markedsrisiko, som for eksempel operasjonell risiko.

Det må også tas hensyn til fondets rolle som ansvarlig investor og “det betydelige behovet for å bygge opp kompetanse som vil oppstå om en åpner for nye investeringsområder”, påpekes det i brevet.

Et annet krav vil være behovet for en oppfølging av den operative forvaltningen som bidrar til at interessene til forvalterne er sammenfallende med formålet med fondets overordnede investeringsstrategi.

“Departementet vil på denne bakgrunn ikke gå inn for at SPNs midler kan investeres i unoterte kraftaksjer”, avsluttes brevet fra Samferdselsdepartementet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.