Konkurransetilsynet henlegger klage fra Asfalt Sør AS

Konkurransetilsynet henlegger klage fra Asfalt Sør AS
Ludvig Hunsbedt (t.v.) og Per Erik Røgenes i Asfalt Sør AS tar avgjørelsen fra Konkurransetilsynet med fatning. Bilde: Thor Søndenaa

Ifølge konkurranseloven § 12 tredje ledd har Konkurransetilsynet adgang til å avslå en anmodning om påbud om opphør på bakgrunn av en prioritetsvurdering.Skal ha utøvd press

Saken gjelder en klage der Asfalt Sør hevder at NCC har utnyttet sin dominerende stilling med det formål å presse Asfalt Sør ut av asfaltmarkedet. Klager viser til flere episoder. Bl.a. er påstanden at NCC Roads skal ha utøvd press mot et transportselskap for å hindre dem i å kjøre asfalt for Asfalt Sør.

Tilsynet viser i sin avgjørelse til at personer/foretak som mener seg rammet av en overtredelse i strid med konkurranseloven § 10 og § 11, selv kan forfølge forholdet ved å reise sak for domstolene. Klageren er ikke avhengig av at Konkurransetilsynet involverer seg i saken og eventuelt griper inn.Ikke tatt stilling til saken

Konkurransetilsynet har med dette m.a.o. ikke tatt stilling til hvorvidt NCC har drevet ulovlig eller ikke.

Ludvig Hunsbedt i Asfalt Sør sier til NRK-Sørlandet at han er skuffet, men tar avgjørelsen med fatning.

Les mer om: