ENERGI

Klart for ny sjøkabel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i en pressemelding at de har gitt Statnett SF konsesjon for en likestrømsforbindelse fra grunnlinjen, via Hylen til Kvilldal i Suldal kommune, samt et strømretteranlegg i Kvilldal.

Likestrømsforbindelsen omfatter to sjøkabler fra grunnlinjen inn Boknafjorden, via Sandsfjorden til Hylen. Forbindelsen går videre som kabel fra Hylen, gjennom Hylstunnelen og Suldalsvatnet til Kvilldal, hvor et strømretteranlegg vil bli anlagt ved Kvilldal kraftstasjon. Berørte kommuner er Suldal, Bokn, Tysvær, Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy i Rogaland.

Forbindelsen fra Norge til England har en lengde på om lag 750 km og er dimensjonert for en kapasitet på inntil 1400 MW. Prosjektet har en antatt kostnadsramme på om lag fem milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2006.

NVE har blant annet lagt til grunn for sin avgjørelse at tiltaket vil gi mulighet for import av kraft i tørrår og åpner for økte reserver i det norske kraftsystemet. Tiltaket vil medføre svært moderate inngrep i natur og landskap.

Les mer om: