NETTARKIV

Klappet og klart

Dette besøket gir oss en unik mulighet til å markedsføre Norge og norske produkter, samt profilere norsk teknologi og innsats innen forskning og teknologi.

Interessen fra næringslivet er meget bra, og det er en stor og tung næringslivs- og FoU-delegasjon som setter kursen hit rundt 24.–25. mars. Eksportutvalget for Fisk (EFF) og Norges Turistråd har også ambisiøse opplegg som samler stor interesse. I tillegg benytter en rekke bedrifter og organisasjoner denne muligheten til å signere kontrakter med japanske samarbeidspartnere eller til å promotere seg på mer generell basis. Eksportrådet assisterer en rekke av disse i forberedelsene og gjennomføringen av sine arrangement.

Nr. 2 i verden

Japan er verdens nest største økonomi, med et bruttonasjonalprodukt større enn de øvrige asiatiske landene til sammen. Tross konjunkturer som har pekt nedover det siste tiåret, har Japan vært en viktig brikke i gjenreisingen av økonomien i området etter den såkalte Asia-krisen. Landet har også beholdt sin posisjon som den klart største investor i regionen. Japan er Norges viktigste bilaterale handelspartner i Asia med verdi rundt 20 milliarder kroner (1999). Rundt 40 prosent av Norges totale eksport til Asia går til Japan.

I tillegg er landet vårt hovedmarked for sjømat, skipsfartstjenester og et prioritert område for norske investeringer. Innen skipsfart er rundt 25 prosent av vår flåte til enhver tid engasjert i transportoppdrag til og fra Japan, mens rundt 30 skip for tiden er under bygging ved japanske verft for norske interesser. Av oljefondet er ca. 18 prosent investert i japanske aksjer og obligasjoner.

Under statsbesøket vil fokus for Eksportrådet være teknologi, forskning og utvikling. Japan er verdensledende innen mange sektorer av betydning for norsk forskning og teknologiutvikling. På flere områder har Japan allerede introdusert tredje generasjons teknologinivå, ett til to år før Europa og USA. Et forsknings- og teknologisamarbeid med Japan har klare potensialer innen næringsrettet verdiskaping på flere områder. Et slikt samarbeid vil inngå som en viktig del av den Japan-strategi norske myndigheter legger opp til for de kommende år.

Teknologiseminar

I et nært og godt samarbeid med Forskningsrådet og forskningsmiljø i Japan er det lagt opp til heldagsseminar innen tre teknologiområder den 27. mars. Seminarene vil trekke anslagsvis 350 deltakere fra japansk og norsk side og er ment som forum for utveksling av erfaring og resultater, samt å knytte bånd mellom japanske og norske forskere og forskningsmiljøer innen områdene materialteknologi, medisinsk teknologi og marin bioteknologi. Disse teknologiområdene representerer definerte satsingsområder for begge land.

Interessen fra norske universitets- og forskningsmiljø er til stede, men kunne sikkert vært bedre. Da ser vi bort fra NTNU, som stiller med en stor og faglig meget sterk gruppe på høyt nivå, hvilket er gledelig og nødvendig for at dette ikke skal ende ut i et engangsstunt.

Forskningsavtale

I fjor hadde vi som intensjon at forskningsavtalen mellom Norge og Japan skulle være klar til signering under statsbesøket. Dessverre lar ikke det seg gjøre. De japanske myndigheter trenger mer tid til å gjennomgå og vurdere utkastet til avtale som de mottok i fjor høst.

Departementene her i Japan har vært gjennom en stor omstruktureringsprosess siden nyttår, og dette har påvirket deres evne til å sluttføre sin del av dette arbeidet. Det har vi forståelse for. For å kunne realisere våre mål og planer videre fremover er det avgjørende at vi får etablert en forsknings- og teknologiavtale mellom Japan og Norge, på linje med de øvrige nordiske land. Statsbesøket gir oss mulighet til å sette forskning og utvikling på agendaen og derved gi et lite puff i riktig retning for den avtalen vi så gjerne skulle hatt i havn, en avtale noen av de sentrale norske forskningsinstitusjoner har signalisert sine behov for i lang tid allerede.

Fortsettelsen

Det er viktig at vi prøver å finne knagger og arenaer for videre oppfølging av intensjonene i det opplegg som planlegges. Her spiller naturligvis universitets- og forskningsmiljøene en viktig rolle for framtidig nytte og suksess. Det gjør også vår egen organisasjon i samarbeid med blant andre Norges forskningsråd. Det hadde vært hyggelig om det vi nå legger opp til i Tokyo, avstedkommer et antall bilaterale FoU-prosjekt.

Kontakten mellom universitetene er god, og det skal under statsbesøket blant annet bli åpnet et nordisk institutt ved Waseda University, noe som også fremmer gjensidig samarbeid.

Les mer om: