ARKIVNYHETER

Kjempeoppdrag på E 6

Like sør for Dalkrysset hadde E 6 et forbikjøringsfelt. Det fungerte ikke etter hensikten og ble omgjort til midtdeler. Brua i bakgrunnen må rives og erstattes med en lengre bru når E 6 blir utvidet. Den nye kjørebanen kommer til høyre på bildet.
Like sør for Dalkrysset hadde E 6 et forbikjøringsfelt. Det fungerte ikke etter hensikten og ble omgjort til midtdeler. Brua i bakgrunnen må rives og erstattes med en lengre bru når E 6 blir utvidet. Den nye kjørebanen kommer til høyre på bildet.

Den aktuelle strekningen er vel 10 km lang. Vegen går gjennom relativt lett terreng, det er ingen tunneler eller lange bruer. Vegvesenet regner likevel med at anbudene vil ligge rundt 400 millioner kroner. En vesentlig del av utgiftene vil gå til ombygging av kryss. Nåværende E 6 ble ikke utformet med tanke på en framtidig utvidelse, derfor må alle kryss bygges om.

Den mest omfattende ombyggingen vil skje på Dal hvor E 6 møter to lokalveger. Her blir det bygd en stor rundkjøring over E 6 som skal samle lokalvegene og på- og avramper.

Utvidelsen til fire felt er prosjektert av Norconsult. Det skal skje på tradisjonell måte: En ny kjørebane med to felt anlegges parallelt med nåværende E 6. Når den nye kjørebanen blir ferdig, overtar den trafikk i begge retninger midlertidig mens dagens veg blir oppgradert. Etter utvidelsen blir vegen 26,5 meter bred.

Den nye kjørebanen ligger vest for dagens veg på godt og vel halvparten av strekningen. Ny og gammel kjørebane vil krysser hverandre sør for Mogreina. Nord for krysningspunktet vil den nye kjørebanen gå øst for dagens E 6.

Like nord for Hovinmoen går det en jernbanebru over E 6. Den har ikke stor nok lysåpning til at det kan legges en fire-feltsveg under den. Over brua går det et sidespor som er ikke bruk lenger. Brua blir derfor revet for å gi plass til E 6, men Vegvesenet har forpliktet seg til å bygge den opp igjen hvis det skulle bli behov for sidesporet senere.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.