OLJE OG GASS

Kan hente ut mer olje

Ekosfisk - oljefelt oljeutvinning
Ekosfisk - oljefelt oljeutvinning Bilde: Kjetil Alsvik
Anders J. Steensen
24. sep. 2007 - 15:38

Hittil har rundt 35 prosent av de utvinnbare oljeressursene hentet opp fra norsk sokkel.

Rundt 30 prosent av det Oljedirektoratet tror finnes på kontinentalsokkelen, er ennå ikke påvist.

Utfordringen ligger i å finne ressursene, samt å finne nye metoder for å kunne ta opp gjenværende ressurser som i dag anses som ikke utvinnbare.

Mer i nord

Mest olje og gass er det å finne i nordsjøbassenget og Norskehavet. Oljedirektoratet (OD) regner med at det også finnes betydelige ressurser i Barentshavet, nærmere bestemt omregnet til vel 1.000 millioner Sm 3 olje.

De skriver at det er funnet ressurser, men at disse ennå ikke er erklært som drivverdige.

Totalt er påviste reserver som er utvinnbare og som er igjen i bakken 4.500 millioner Sm 3 oljeekvivalenter - eller 28 milliarder fat oljeekvivalenter. Omregnet med dagens oljepris tilsvarer dette verdier for mer enn 12.000 milliarder kroner.Blir gassnasjon

OD regner med en gradvis overgang fra olje til gass. I sine anslag venter OD at det finnes større mengder gass på sokkelen enn olje. Utvinningen av gassfelt avhenger av tilgangen på infrastruktur, som gassbehandlingsanlegg og rørforbindelser, for å kunne utnytte gassen kommersielt. Utbygging av gassfelt kan derfor komme til å trekke ut i tid.

Hittil er det utvunnet olje fra 57 felt på norsk sokkel. Ni av disse feltene er stengt ned. Ni felt er under utbygging.På sikt reduseres CO 2-utklippene

Med bakgrunn i at olje og gassvirksomheten fortsatt er under utbygging, kreves det stadig ny energi for å vedlikeholde og drive ut oljen. De fleste store feltene med enkel geologi er funnet.

Å hente ut framtidens ressurser vil kreve mer energi og derigjennom økte CO 2-utslipp over en gitt periode. OD regner med at flere felt vil stenges etter hver som de blir tomme. I 2030 vil derfor CO 2-utslippet på sokkelen nærme seg 1990 nivå.De siste reservene

En del av de påviste ressursene i Barentshavet er residurell olje, dvs. olje som ikke kan produseres, fordi vanninnholdet i reservoaret er blitt så stort at vannet vil strømme i porene i reservoaret i stedet for oljen. Oljedirektoratet mener at det CO 2 injeksjon i disse reservoarene vil medføre at olje utvider seg slik at de blir mulig å utvinne oljen. Med CO 2 øker olje i volum og gjør den mer lettflytende.

Metoden kan også brukes for oljefelt lenger sør, som er kommet over i sluttfasen. Hittil er det ikke funnet metoder som gjør CO 2 injeksjon lønnsom.

Forventede uoppdagete ressurser på norsk sokkel

Område

Væske

Gass

Totalt

Nordsjøen

675

500

1175

Norskehavet

370

825

1195

Barentshavet

480

550

1030

Totalt

1525

1875

3400

Alle tall er oppgitt i Sm 3 oljeekvivalenter (1 bara 15 oC)
Det går 6,3 fat olje i 1 Sm3
Oljeprisen er pr. 24. 09.2007 kroner 435 pr. fat.

Oppdagete utvinnbare ressurser på norsk sokkel

Olje

Gass

NGL

Kondensat

Sum

Historisk produksjon

Solgt og levert

3155

1142

99 mill. tonn

89

4573

Reserver

Besluttet utbygd

1075

2302

123 mil. tonn

49

3659

Betinget ressurser

Under utredning

515

296

20 mill. tonn

5

855

Sum

Sum påviste ressurser

1591

2599

143 millioner tonn

53

4514

Alle tall i Sm 3 oljeekvivalenter.Les hele rapporten her.

Les mer om: