PARKERINGSPLASSER

Kan denne tegningen være grunnlag for parkeringsplass-reklame? Slik endte krangelen mellom advokat og utbygger

Mente Skanskas markedsføring var villedende.

Denne illustrasjonen var grunnlaget for informasjonen i prospektet.
Denne illustrasjonen var grunnlaget for informasjonen i prospektet. (Illustrasjon: DIBK)

Mente Skanskas markedsføring var villedende.

Advokat Elling André Lillefuhr i Trondheim har vært involvert i en rekke rettssaker om parkeringsplasser. I fjor klaget han inn et Skanska-eid utbyggingsselskap for å drive med «usannferdig» markedsføring. Bakgrunnen var opplysningene om parkeringsplassene i salgsprospektet for et nytt boligprosjekt i Trondheim.

Advokaten har i to runder klaget på formuleringene om parkeringsplassene i prospektet – uten å bli hørt. I slutten av mai tok heller ikke Markedsrådet klagen hans til følge.

Prospektet gjelder et nytt utbyggingsområde – K1, som går under navnet Elvesvingen i Ranheimsfjæra i Trondheim.

Les også

Klaget på fire setninger

Advokaten eier selv leilighet i nærheten og har vært involvert i flere tvister med utbyggeren tidligere, både som part og prosessfullmektig. Han klaget på at prospektet til Skanska inneholdt uriktige opplysninger om parkeringsplasser og kunne villede potensielle kjøpere. Lillefuhr mente viktige forhold var utelatt eller skjult.

Striden handlet om disse setningene i prospektet:

«Parkeringsplassene i parkeringskjelleren er prosjektert med utgangspunkt i anbefalinger gitt av Direktoratet for byggkvalitet. Kjøper gjøres oppmerksom på at både bredden på enkelte parkeringsplasser og manøvreringsareal vil kunne avvike noe fra anbefalinger gitt i andre anvisninger og veiledere.»

«Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og –lengde, som definert av Statens vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpetilbud inngis.»

Tilsvarende formuleringer går igjen i en rekke andre salgsprospekter som TU har funnet.

Klaget på for små plasser

Advokaten mente at parkeringsplassene i byggeprosjektet var for små og at størrelsen ikke klart fremgikk av prospektet.

I klagen viste advokaten til at både Sintefs anvisning om parkeringsplasser i Byggforskserien (312.130) og Statens vegvesens håndbok N100 angir 2,5 meter som minste bredde på ordinære parkeringsplasser, når de kun er avgrenset med malingsstrek og ikke har hindringer som vegger, søyler eller liknende på siden.

Han argumenterte videre med at prosjektering med 2,4 meter bredde og søyle helt inntil p-plass var derfor klare avvik fra disse prosjekteringsveilederne.

Lillefuhr mente videre at parkeringsplassene i Elvesvingen ikke var utformet slik at dører kan åpnes med mer enn 50 cm fra begge sider av en bil, og at dette er i strid med krav som kan utledes av rettspraksis, tekniske forskrifter etter plan- og bygningsloven og Sintef Byggforskserien NBI.

Skanska mente på sin side at markedsføringen var korrekt og fullstendig. De mente at klagen i stor grad var basert på spekulasjoner om hvordan parkeringsplassene er prosjektert og utformet.

Utbyggeren mente også at parkeringsplassene ikke var i strid med offentligrettslige krav, og at de er videre funksjonelle. De mente det var samsvar mellom parkeringsplassenes faktiske utforming og informasjonen som ble gitt i markedsføringen.

Skanska mente også at utbyggeren hadde gått lenger enn nødvendig, ved å fortelle om at det finnes anbefalinger om større parkeringsbredde og manøvreringsareal enn det som blir levert og oppfordret kunder med spesielle parkeringsbehov til å ta dette opp med selger.

Kranglet om illustrasjon

Sentralt i klagen var også Skanskas henvisning til «anbefalinger gitt av Direktoratet for byggkvalitet» i prospektet.

Denne illustrasjonen var grunnlaget for informasjonen i prospektet. Illustrasjon: DIBK

Skanska forklarte dette med at de hadde tatt utgangspunkt en illustrasjon fra direktoratet ved prosjektering av parkeringskjelleren. Nærmere bestemt prosjekteringsverktøy utgitt av DIBK for «Tilgjengelig bolig» siste utgave 1. juli 2017. Her er en illustrasjon som viser parkeringsplasser med 2,4 meter bredde og fem meter lengde.

Advokat Lillefuhr reagerte på denne henvisningen. Han argumenterte med at det ikke er et gyldig prosjekteringsgrunnlag eller verktøy for utforming av ordinære p-plasser.

«Markedsføringen er imidlertid usann og egner seg til å villede forbrukere ved at parkeringsløsningene viser til Direktoratets vurdering, hvilket i seg selv vil virke kvalitetsfremmende og virke betryggende for en forbruker», skrev advokaten i klagen.

«I salgsprosjektet Elvesvingen kan en nesten snakke om at forbrukerkjøpere ´forføres` til å tro at det er prosjektert iht. en analyse gjort av selve Direktoratet for byggkvalitet, noe som absolutt ikke er tilfelle», skrev han i klagen.

Lillefuhr mener at direktoratet har bekreftet ovenfor ham at illustrasjonen ikke er et gyldig prosjekteringsgrunnlag eller verktøy for utforming av ordinære p-plasser. Han la frem et brev fra direktoratet i klagesaken om dette, men vant ikke frem med sitt syn.

I brevet skriver direktoratet at deres regelverk «inneholder ingen bestemmelser eller veiledning som gir konkrete krav til dimensjonering av parkeringsplasser».

«Når det gjelder prosjekteringsverktøyet som er publisert på dibk.no, fremhever vi at dette er et hjelpemiddel for å oppfylle krav til universell utforming og tilgjengelighet. Verktøyet må leses og benyttes med dette som bakgrunn», skrev direktoratet til advokaten.

Vant ikke frem

I slutten av mai kom avgjørelsen i klagesaken.

Markedsrådet fant ikke at noen av opplysningene teksten var uriktige. De støttet ikke Lillefuhrs påstand om at henvisning til en anbefaling fra Direktoratet for byggkvalitet var villedende.

«Markedsrådet kan videre ikke se at de enkelte setninger eller markedsføringsbudskapet vurdert samlet innebærer at vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å kunne ta en informert beslutning, er utelatt eller skjult», heter det i rådets vedtak.

I Skanska er de fornøyd med å ha fått en avklaring.

– Vi er selvsagt glade for at også Markedsrådet, på samme måte som Forbrukertilsynet konkluderer med at vår markedsføring av parkeringsplassene ikke har vært villedende, forteller Magnus Ervik Fossheim, regiondirektør i Skanska Eiendomsutvikling.

– Vi vet hvor viktig prospektene og det visuelle har å si for den enkelte boligkjøper, og vi tar dette på det største alvor. Da er det ekstra godt når både Markedsrådet og Forbrukertilsynet er enige i vår markedsføring, fortsetter han.

– Klargjør ikke

Lillefuhr er ikke fornøyd med utfallet av klagesaken hans.

– Markedsrådet har sett bort fra DIBKS egen oppfatning om at deres tegning verken var ment som eller er noen gyldig og egnet prosjekteringsanalyse i 2019, mener han.

– Avgjørelsen er dessverre ikke med på klargjøre hvilke krav forbrukerne kan stille til korrekt markedsføring, mener advokaten og viser til at både TEK10 og TEK17 krever at prosjekteringsverktøyet må være egnet og gyldig.

Advokaten har omfattende erfaring fra p-plasstvister, både som prosessfullmektig og part. Det er ikke første gang han har vært i konflikt med den Skanska-eide utbyggeren i området.

I 2016 ble 37 seksjonseiere i et annet byggeområde i Ranheimsfjæra tilkjent mellom 100.000 og 150.000 i erstatning fordi parkeringsplassene som fulgte med leilighetene var for små. Det skjedde etter to runder i retten. Lillefuhr eier leilighet i dette byggeområdet. Han var både part i saken og prosessfullmektig.

Også flere seksjonseiere i et annet byggeområde gikk til sak mot utbyggeren. Også der var det Lillefuhr som førte saken – som endte med forlik. TU omtalte krangelen før den skulle for retten, der utbyggeren mente at man kan ikke kan forvente å kunne åpne alle dørene på bilen når man kjøper en parkeringsplass.

Advokaten mener Markedsrådets avgjørelse vil kunne føre til flere tvister, dersom forbrukere nekter å overta p-plasser som ikke fungerer eller krever prisavslag eller retting.

– Domstolene må da tolke både om offentligrettslige funksjonskrav er brutt og om informasjon i markedsføringen får betydning for om det utgjør en mangel etter boligkjøpsloven, mener han.

Les også

Kommentarer (8)

Kommentarer (8)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå