ENERGI

Kald gass varmer

Avaldsnes: LNG er den raskeste måten å bygge opp innenlands bruk av naturgass.

I flytende form, nedkjølt til minus 163 grader C, fraktes den i tanker på båt eller bil til der kundene er, uten kostbare investeringer i rørledninger.

Karmøyselskapet Gasnor er pioner på å levere gass til sluttbruker i Rogaland . Nå vil selskapet etablere seg som gassleverandør til hele Sør-Norge i form av LNG når det nye anlegget står klart rundt 1. april.

Fra anlegget blir LNG transportert med bil til mindre mottaksanlegg spredt rundt i Sør-Norge.Andre kunder ferger og andre skip som nytter gass som drivstoff. Det vil være et svært nyttig bidrag i miljøkampen. Ifølge Statoil vil gassdrift på to forsyningsskip alene redusere NO x -utslippene med 400 tonn årlig. Det tilsvarer utslippene fra 100.000 biler. Flere rederier er innstilt på å bygge gassferjer til riksveisambandene, men hittil er kun én bygget og i drift. Bygging av gassferje blir for dyrt og Statens Vegkontor som driver ferjene, har ikke penger til å støtte bygging av gassferjer.

Uvitende

Norsk gassdebatt er preget av gasskraftverk og CO 2. Både gassmeldingen og den politiske debatten handler lite om bruk av gass som energikilde for vanlige forbrukere og i transportnæringen, enda dette kan bli et stort marked.

- Politikere og allmennheten vet for lite om gass. De er veldig bekymret over CO 2- utslippene, men glemmer helt andre forurensingskilder som NO xog SO 2, som vi også er forpliktet til å redusere i forhold til Kyoto-protokollen. Gass er det reneste brenselet vi har og kan erstatte både diesel, fyringsolje og ved, mener markedssjef Leiv Arne Marhaug i Gasnor.

Energiekspert Morten Soma i Kjelforeningen mener at naturgass vil være et godt bidrag til å redusere vår samlede utslipp til luft. Unntaket er CO 2 hvor reduksjonen er liten sammenliknet med biobrensel. - Men naturgass vil være et realistisk alternativ for å redusere bruken av olje med 25 prosent, som er et av de politiske målene i Norge.

Soma mener at gass representerer et konkurransedyktig alternativ i forholdt til annen energi, en ser også en fare ved det.

- Bygges det opp en infrastruktur for gass, kan det gå ut over planlegging og bruk av fjernvarme. Kostnadene for energi i form av gass vil være mye lavere enn for fjernvarme og jeg mener bestemt at det ikke vil være rom for å bygge ut infrastruktur for tre alternative energiformer i Norge. Det alternativet som helt klar gir best virkningsgrad er bruk av gass direkte uten å gå gjennom gasskraftverk eller fjernvarmesentraler. Men vi må sørge for å kunne nytte de store mulighetene som ligger i bruk av avfall og bioenergi som brensel for fjernvarme. Det er viktig å tenke helhetlig i vår energipolitikk. Dessverre ser det ut til å være mangelvare både hos politikere og hos myndighetene, sier Soma.

Sikker kunde

Området rundt nordlige delen av Karmøy og Haugesund er det eneste hvor det er lagt et gassnett for distribusjon til industri og vanlige forbrukere. Siden store rørledninger til og fra Kårstø går gjennom området lå mulighetene til rette for et gassnett og Gasnor ble etablert i 1989. God tilgang på gass, og stor energikrevende industri i området hvor gass kunne erstatte tyngre energiformer, gav muligheter.

- Norsk Hydro Aluminium er viktig for etableringen her. En stor industriell kunde skaper et fundament for økonomien vår. Aluminiumsverket er den største industriarbeidsplassen i Rogaland og har erstattet olje med gass.

Resultatet er svært oppløftende. Verket har redusert utslippene med 154 tonn NO x, 350 tonn SO 2 og 27.000 tonn CO 2. Alene utgjør dette ti prosent av de norske forpliktelsene til utslippsreduksjoner i forhold til Kyoto-avtalen, hevder markedssjefen.

Men også andre industrier er tilknyttet nettet. En av de første ABB i Haugesund. Siden har også Fylkessykehuset i Haugesund koplet seg til nettet. Tilgangen på gass har også sikret 150 ansatte i fiskeindustrien på Karmøy.

Sildoljeprodusenten Silfas Karmsund, fôrprodusenten Biomar, filetfabrikken Koralfisk og matmelprodusenten Seagarden har bygget nye anlegg vegg i vegg. Delvis for å utnytte råstoffene sammen, men også fordi de fikk adgang på et industriområde med tilgang på gass.

Ut til folket

Mye av innholdet i stortingsmeldingen om gassbruk i Norge handler om gasskraftverk og mulighetene for å utvikle ny industri basert på teknologiutvikling. Lite er nevnt om distribusjon av gass som energi for vanlige forbrukere.

Gasnor planlegger gjennom sitt LNG prosjekt å etablere mindre mottaksstasjoner for LNG til bruk for industri og forbrukere. Disse mottaksstasjonene kan levere gass direkte eller de kan koples til små kogenanlegg. Det er et anlegg som består av en enkel gassmotor som generer elkraft, kjølevannet kan gå til varmedistribusjon og eksosgassene kan nyttes i anlegg som allerede bruker CO 2 i sin produksjon, som gartnerier.

Kogenanlegg finnes fra 22 kW og oppover. Særlig aktuelt er et små LNG-basert distribusjonsanlegg for begrensende områder som nye boligfelt og industriarealer.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.